ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Savings, investment and the real interest rate in an endogenous growth model
Δημιουργός :Alogoskoufis, George
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :26p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5295
Βιβλιογραφική Σημείωση :Working paper series, No 17/2012
Περίληψη :This paper proposes a framework for comparing the predictions of representative household modelswith those of models of overlapping generations, in the context of a class of endogenous growththeories with investment adjustment costs. In the model used in this paper, savings and investmentare co-determined through adjustments in the real interest rate, and the equilibrium investment ratedetermines the long-run growth rate. The two classes of models have similar predictions regardingthe effects of technological and preference shocks, but the overlapping generations model predictslower savings and investment, higher interest rates and lower growth rates that the correspondingrepresentative household model. We calibrate the two models using similar parameter values andthe results suggest that the differences between the two models are not quantitatively large. Forplausible parameter values, the differences in growth rates, savings rates and investment rates are ofthe order of 0.1 to 0.2 of a percentage point per annum, which accumulated over twenty five yearsis at most 5% of aggregate output. The differences for real interest rates are even smaller. Overallthe results suggest that the relative simplicity of the representative household model does not lead toresults that would be too far off quantitatively, even if the real world is characterized by overlappinggenerations.
Λέξη κλειδί :Savings
Investment
Endogenous growth,
representative household
Overlapping generations
Διαθέσιμο από :2017-03-10 18:54:36
Ημερομηνία έκδοσης :17/10/2012
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-10 18:54:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alogoskoufis_paper_2012.pdf

Τύπος: application/pdf