ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Techniques and systems for online and distributed database processing
Δημιουργός :Bornea, Mihaela Ancuta
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiii, 153σ.
Γλώσσα :en
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 142-153
Περίληψη :Modern information processing is moving into a realm where we often need to processlarge amounts of data on a daily basis, as a result of increased monitoring of environmentalparameters, market transactions, RFID chips, web activity, and other sources of valuableinformation. The availability of this data establishes new business and application sce-narios, increasing the appetite of users for more sophisticated operations with increasingperformance requirements. The success of businesses and organizations in today’s compet-itive marketplace depends on their ability to find the right piece of information at the right(i.e. shortest) time. Being able to meet the high demand of these applications represents achallenging task which is often assigned to the database system.
Λέξη κλειδί :Databases
Electronic data processing
Data transmission
Βάση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :2010

Αρχείο: Bornea_2010.pdf

Τύπος: application/pdf