ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση & χρηματοδότηση λιμενικής επένδυσης: θεωρητική προσέγγιση
Δημιουργός :Παστίδου, Μυρτώ
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο παράγοντα κεφαλαιώδους σημασίας για τη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Αποτελούν, επίσης, αναπόσπαστο και ζωτικής σημασίας τμήμα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως εκ τούτου διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην παγκόσμια συναλλακτική οικονομία. Για το λόγο αυτό, ο ρόλος των σύγχρονων λιμανιών, τα οποία λειτουργούν πλέον, ως κρίκοι ανάπτυξης των παγκόσμιων μεταφορικών δικτύων, καθίσταται πολυδιάστατος. Οι λιμενικές επενδύσεις πραγματοποιούνται κυρίως από δημόσιους, ημι-δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η αξιολόγηση αυτού του είδους των επενδύσεων δεν θα πρέπει να γίνεται καθαρά με οικονομικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο που εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους μιας χώρας. Κάτι τέτοιο καθιστά τη διαδικασία της αξιολόγησης πιο πολύπλοκη, ιδιαίτερα ως προς τη σωστή ποσοτικοποίηση του κόστους και του οφέλους του επενδυτικού σχεδίου. Σε γενικές γραμμές οι στόχοι που μπορούν να τεθούν σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν τη μεγιστοποίηση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος, την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης, τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών ή την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιφερειών της χώρας. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι οι εθνικές πολιτικές εμπεριέχουν ευρύτερα θέματα πέραν των λιμενικών πολιτικών. Παρόλα αυτά, είναι επιτακτικής σημασίας ο αρμόδιος για τη λιμενική επένδυση φορέας να λαμβάνει υπ’ όψιν τους καθορισμένους σε μακροοικονομικό επίπεδο στόχους της εθνικής κυβέρνησης. Κατά συνέπεια οι λιμενικές επενδύσεις και οι τιμολογιακές πολιτικές θα πρέπει να είναι συνεπείς με τους εθνικούς στόχους, διαφορετικά δεν θα εξυπηρετούν την εθνική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, η λιμενική αρχή σπάνια έχει την απόλυτη ελευθερία να καθορίσει τις δικές της επενδυτικές και τιμολογιακές πολιτικές ανεξάρτητα απ’ την κατεύθυνση των εθνικών πολιτικών. Επιπλέον, οι λιμενικές επενδύσεις πραγματοποιούνται για διάφορους λόγους και για διαφορετικούς σκοπούς, καθώς εξαρτώνται απ’ το οικονομικό περιβάλλον και τη φύση του εμπορίου της κάθε χώρας. Κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις εθνικές ανάγκες και απαιτήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Ως εκ τούτου, αυτού του είδους οι επενδύσεις θα πρέπει να προγραμματίζονται ούτως ώστε να παρέχονται επαρκείς ευκολίες προκειμένου για την αποτελεσματική ροή των αγαθών προς και από τη χώρα. Από μακροοικονομική σκοπιά, για κάθε επενδυτικό σχέδιο υπάρχουν διαφορετικές συνέπειες για την απασχόληση, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, την κατανάλωση, τις αποταμιεύσεις, το εμπόριο, ακόμα και για την αναδιανομή του εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα εμπορικά κέρδη μετρούν το ποσό κατά το οποίο τα έσοδα ξεπερνούν το κόστος, αμφότερα μετρημένα σε αγοραίες τιμές. Παρόλα αυτά, μία ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να προχωρήσει πέρα απ’ την έννοια των αγοραίων τιμών και να αποδώσει το πραγματικό κόστος στην οικονομία. Σε γενικές γραμμές, ένα λιμάνι υποπίπτει στην κατηγορία του δημόσιου τομέα και ως τέτοιο η αξιολόγησή του σε όρους καθαρά εμπορικής κερδοφορίας καλύπτει μονομερώς την απόφαση εκτέλεσης ή μη του επενδυτικού σχεδίου. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση ενός λιμένα, ένας απλός υπολογισμός της εμπορικής κερδοφορίας είναι, σε γενικές γραμμές, ανεπαρκές κριτήριο καθορισμού της επενδυτικής επιλογής. Συνεπώς, τόσο η χρηματοοικονομική όσο και η ευρύτερη οικονομική αξιολόγηση είναι εξίσου απαραίτητες προκειμένου για ένα σχέδιο λιμενικής επένδυσης. Η πρώτη είναι σημαντική για τον υπολογισμό της εμπορικής κερδοφορίας, ενώ η δεύτερη παίζει καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση ή μη της επένδυσης, αφού συμπεριλαμβάνει το κοινωνικό κόστος και όφελος στην οικονομία της χώρας.
Λέξη κλειδί :Λιμενικές εγκαταστάσεις
Επενδύσεις
Λιμενική πολιτική
Επενδυτικό κόστος
Τιμή αγοράς
Πληθωρισμός
Χρηματοδότηση
Δανειοδότηση
Ημερομηνία έκδοσης :2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 95874.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Presentation_Pastidou.pdf

Τύπος: application/pdf