ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ και οι επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Δημιουργός :Αποστολοπούλου, Παναγιώτα-Άλκηστις
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κορλίρας, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :211σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=3347
Περίληψη :Τον Ιούνιο του 2004 η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας δημοσίευσε το αναθεωρημένο πλαίσιο για τη “Διεθνή σύγκλιση σε θέματα μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας και κεφαλαιακών προτύπων” που είναι ευρέως γνωστό ως το “Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας” ή “Βασιλεία Π” (“Basel II ”). Το νέο πλαίσιο έρχεται να αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο του 1988, “το Πρώτο Σύμφωνο της Βασιλείας” ή “Βασιλεία I”. Το ισχύον πλαίσιο επηρέασε σημαντικά τη συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά θεωρείται πια ανεπαρκές στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του χρηματοπιστωτικού χώρου σε διεθνές επίπεδο. Το Νέο Σύμφωνο αποτελεί το πιο λεπτομερές και εκτενέστερο πλέγμα των νέων προτάσεων που αφορούν τόσο την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αλλά και την ανάγκη προληπτικής εποπτείας τους. Το Νέο Σύμφωνο απαρτίζεται από τρεις πυλώνες οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην σταθερότητα και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. • Πρώτος Πυλώνας: Επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων, • Δεύτερος Πυλώνας: Εποπτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, • Τρίτος Πυλώνας: Πειθαρχία της αγοράς μέσω δημοσιοποίησης στοιχείων αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τους αναλαμβανόμενους από τις τράπεζες κινδύνους.Στο νέο πλαίσιο εκτός του πιστωτικού κινδύνου και τον κινδύνου αγοράς, που συμπεριλήφθηκε το 1996, συμπεριλαμβάνεται ο λειτουργικός κίνδυνος στον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού. Ακόμη εισάγονται μέσω του Πρώτου Πυλώνα προσεγγίσεις που είναι ακόμη πιο ευαίσθητες ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως η προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων. Στον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς δεν έχουμε τροποποιήσεις στις προσεγγίσεις του ισχύοντος Συμφώνου. Βελτιώνονται και επεκτείνονται οι κανόνες που αφορούν την εποπτική διαδικασία αξιολόγησης των τραπεζών καθώς είναι υποχρεωμένες να υπολογίζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια βάσει εσωτερικής μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνου και οι εποπτικές αρχές αξιολογούν κατά πόσο είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες οι τράπεζες. Μέσω της δημοσιοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν τους κινδύνους, το κεφάλαιο και την διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων των τραπεζών διασφαλίζεται η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και ενισχύεται η πειθαρχία της αγοράς. Βασική επιδίωξη της Επιτροπής της Βασιλείας είναι η παράλληλη εφαρμογή και αλληλεπίδραση των κανονισμών που εισάγονται μέσω των τριών Πυλώνων ώστε το νέο πλαίσιο να καταστεί αποτελεσματικό. Η εφαρμογή του πλαισίου από τις χώρες είναι προαιρετική και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2007. Η χώρα μας παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις χώρες μέλη της “Ομάδας των Δέκα” θα υιοθετήσει το Νέο Σύμφωνο ταυτόχρονα με όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της εργασίας μας είναι αρχικά η παρουσίαση των κανόνων του ισχύοντος πλαισίου ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους στόχους του και τις ατέλειες που οδήγησαν στην αντικατάστασή του. Μετά παρουσιάζουμε συνοπτικά το νέο πλαίσιο των αναθεωρημένων προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας δίνοντας μεγάλη έμφαση στον πρώτο Πυλώνα που χρίζει ιδιάζουσας σημασίας. Τέλος παραθέτουμε τις εκτιμήσεις μας για τις δυνητικές επιπτώσεις των νέων προτάσεων τόσο στις λειτουργίες των τραπεζών όσο και στο γενικότερο τραπεζικό σύστημα.
Λέξη κλειδί :Τραπεζική πολιτική
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Συνθήκη της Βασιλείας II
Banking policy
Financial management
Banking system
Greece
Basel II Accord
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apostolopoulou_2006.pdf

Τύπος: application/pdf