ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ακραία γεγονότα και υπέρ-αντίδραση ή υπό-αντίδραση των επενδυτών: αντιδρούν οι επενδυτές ορθολογικά σε ακραία γεγονότα; Μια κλαδική ανάλυση στο Χ.Α.Α.
Δημιουργός :Χρονόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μέλος ερευνητικής ομάδας)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Μέλος ερευνητικής ομάδας)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως θέμα να εξετάσει το αν ισχύει η Υπόθεση της Αποτελεσματικότητας των Αγορών και παράλληλα στις περιπτώσεις που δεν ισχύει, να εξετάσει την υπερβολική αντίδραση των επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η Υπόθεση της Αποτελεσματικότητας των Αγορών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχουν στηριχτεί πολλές σύγχρονες χρηματοοικονομικές απόψεις και θεωρίες. Μια αγορά είναι αποτελεσματική όταν οι αγοραίες τιμές των αξιογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως και επακριβώς κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να τις επηρεάσει. Επίσης, οι επενδυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημοσιευμένες ή ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την μετοχή και να επιτύχουν υπερβολικές, μη κανονικές, αποδόσεις και αυτό γιατί αυτές οι πληροφορίες έχουν ήδη προεξοφληθεί και είναι ενσωματωμένες στην τιμή του αξιογράφου. Μια βασική προϋπόθεση για να ισχύει η Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών, είναι να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορθολογικά σκεπτόμενων επενδυτών που να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά και συνεχώς να αναλύουν και αξιολογούν κάθε διαθέσιμη πληροφορία η οποία πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ταυτόχρονα και να μην έχει κόστος και να φτάνει στην αγορά με τυχαίο τρόπο.Παρόλα αυτά όμως, συχνά παρατηρούνται φαινόμενα και ενδείξεις, οι αποκαλούμενες «ανωμαλίες» της αγοράς, οι οποίες διαψεύδουν τις υποθέσεις της αποτελεσματικότητας των αγορών. Πιο συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί κατά καιρούς το φαινόμενο του μεγέθους, σύμφωνα με το οποίο οι μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν κατά μέσο όρο αποδόσεις υψηλότερες από μετοχές εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ένα άλλο φαινόμενο είναι αυτό του Ιανουαρίου το οποίο υποδηλώνει ότι οι αποδόσεις των μετοχών κατά τον μήνα Ιανουάριο, διαφέρουν σημαντικά και είναι πολύ υψηλότερες από τις αποδόσεις των υπόλοιπων μηνών του χρόνου. Παρόμοια «ανωμαλία» της αγοράς είναι και το φαινόμενο της Δευτέρας που οι αποδόσεις των μετοχών είναι κατά μέσο όρο θετικές την Παρασκευή και αρνητικές την Δευτέρα. Τέλος, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, παρατηρούνται και περιπτώσεις που οι επενδυτές αντιδρούν υπερβολικά με την είσοδο κάποιων πληροφοριών ή νέων στην αγορά. Εμφανίζονται λοιπόν, τα φαινόμενα της υπέρ – αντίδρασης ή υπό – αντίδρασης που αναφέρονται σε αντιδράσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναμένονταν με βάση κάποιες δεδομένες πληροφορίες.Το φαινόμενο της υπέρ – αντίδρασης και της υπό – αντίδρασης θα απασχολήσει και τον βασικό κορμό της έρευνας της παρούσας εργασίας. Έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές μελέτες σχετικά με αυτό το θέμα, ως επί το πλείστον στο εξωτερικό, που ερευνούν και αναλύουν υπερβολικές αντιδράσεις των επενδυτών. Πρόκειται όμως για αγορές οι οποίες είναι αρκετά μεγαλύτερες και πιο σταθερές από την ελληνική. Στη περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίας, επιλέχθηκε να γίνει έρευνα της βραχυπρόθεσμης αντίδρασης των επενδυτών σε μια πιο μικρή αγορά, την ελληνική, η οποία είναι αναδυόμενη και επικρατεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις τάξεις των επενδυτικών αποφάσεων. Αποφασίστηκε λοιπόν, να γίνει έρευνα για το αν παρατηρείται το φαινόμενο της υπέρ – αντίδρασης ή υπό – αντίδρασης σε μερικούς από τους βασικούς κλάδους της αγοράς του Χ.Α.Α., εξετάζοντας τους αντίστοιχους δείκτες.Όσον αφορά στη δομή της εργασίας, στη πρώτη ενότητα γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Αρχικά, εξετάζεται η Υπόθεση της Αποτελεσματικής της Αγοράς, οι τρεις μορφές αποτελεσματικότητας των αγορών καθώς και οι συνέπειες της αποτελεσματικότητας των αγορών για τις εταιρείες αλλά και για τους επενδυτές μεμονωμένα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορες μελέτες που έχει παρατηρηθεί υπέρ – αντίδραση αλλά και μελέτες που επιβεβαιώνουν βραχυχρόνια και μακροχρόνια υπέρ – αντίδραση και αντιστροφές. Έπειτα, γίνεται προσπάθεια να δοθούν εξηγήσεις για τις υπέρ – αντιδράσεις στις αγορές και παρουσιάζεται ένα από τα φαινόμενα που διαψεύδουν την υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών, το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας θα κλείσει με μια σύντομη ανάλυση διάφορων υποθέσεων, όπως της Υπόθεσης της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς, της Υπόθεσης της Υπέρ – αντίδρασης, της Υπόθεσης των Αβέβαιων Πληροφοριών και άλλων Υποθέσεων λαμβάνοντας υπόψη τη σύγκριση υπέρ – αντιδράσεων και υπό – αντιδράσεων σε διαφορετικούς δείκτες της Αμερικάνικης αγοράς.Στη δεύτερη ενότητα της εργασίας, παρουσιάζονται τα δεδομένα τα οποία επεξεργάστηκαν με σκοπό τη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν η αγορά διέπεται από τις υποθέσεις της αποτελεσματικότητας. Τα δεδομένα στη συγκεκριμένη έρευνα αποτελούν διάφοροι δείκτες της αγοράς. Πιο αναλυτικά οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, είναι ο δείκτης γενικά της αγοράς και οι δείκτες τραπεζών, πρώτων υλών, κατασκευών και υλικών, παραγωγής αγαθών, υγείας, ξενοδοχειακών μονάδων, ασφαλειών, πετρελαίου και αερίου, λιανικής, χάλυβα, και εταιρειών κοινής ωφελείας.Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων και συγκεκριμένα των δεικτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Πιο αναλυτικά γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία για τον έλεγχο σημαντικών υπέρ- ή υπό – αντιδράσεων στους Αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αρχικές αντιδράσεις αποδόσεων, η επιλογή νικητών και ηττημένων για κάθε δείκτη και οι μεταγενέστερες αποδόσεις και αθροιστικές αφύσικες επακόλουθες αποδόσεις. Τέλος, γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθοδολογίας των Schnusenberg και Madura για τον έλεγχο της υπόθεσης διαφοροποίησης δεικτών και της υπόθεσης ρευστότητας.Στη τέταρτη ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και της επεξεργασίας των δεδομένων. Παρουσιάζονται, για κάθε δείκτη ξεχωριστά, σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα και σε διαγράμματα τα τελικά αποτελέσματα και γίνεται σχολιασμός αυτών. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν, οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με το αν η αγορά των συγκεκριμένων κλάδων που αντιπροσωπεύονται από τους αντίστοιχους δείκτες, είναι αποτελεσματική ή όχι. Επίσης, στις περιπτώσεις που η αγορά φαίνεται να είναι αποτελεσματική, και κρίνοντας και από τις τιμές που παίρνουν σε κάθε χρονική στιγμή οι δείκτες, μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει υπέρ – αντίδραση ή υπό – αντίδραση στις ενέργειες των επενδυτών.Η εργασία ολοκληρώνεται με τη σταχυολόγηση των κυριότερων συμπερασμάτων. Μεταξύ άλλων, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι παρόλο που η αγορά δείχνει να είναι αποτελεσματική και ότι οι επενδυτές στο σύνολό τους λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένοι σε ορθολογικά κριτήρια, υπάρχουν κλάδοι στους οποίους παρατηρείται το φαινόμενο της υπό – αντίδρασης. Πρόκειται κυρίως για μικρούς κλάδους στους οποίους ενδεχομένως δεν συμμετέχουν οι πιο σημαντικοί επενδυτές της αγοράς. Αντίθετα, πιο μεγάλοι κλάδοι φαίνονται να διέπονται από τις αρχές της αποτελεσματικότητας των αγορών και να είναι εν τέλει αποτελεσματικοί, κάτι το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι επενδυτές που συμμετέχουν εκεί είναι πιο ορθολογικοί.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Επενδύσεις
Δείκτης τιμών
Τράπεζα
Χάλυβας
Δημόσια υγεία
Ασφαλιστική εταιρεία
Πετρέλαιο
Αέριο
Ξενοδοχειακός τομέας
Πιστωτκοί τίτλοι
Ημερομηνία :30-09-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 80415.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Chronopoulos_2006.pdf

Τύπος: application/pdf