ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ομόλογα και ανοσοποίηση
Εναλλακτικός τίτλος :Bonds and immunization
Δημιουργός :Λούκης, Γιώργος-Ιωάννης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές των ομολόγων καθώς και τον ρόλο τους στην αγορά του χρήματος. Έπειτα θα παρουσιάσουμε εν συντομία τους κινδύνους που ενσωματώνουν τα ομόλογα και την πιστοληπτική αξιολόγηση, καθώς και την αποτίμηση των ομολόγων με κουπόνια και χωρίς κουπόνια. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την ευαισθησία της τιμής του ομολόγου ανάλογα τις μεταβλητές που μεταβάλλονται (YTM, κουπόνι, ονομαστική αξία). Θα δούμε την έννοια της διάρκειας κατά Macaulay και της κυρτότητας και πως αυτά χρησιμεύουν για τη μέτρηση της μεταβολής της τιμής ενός ομολόγου με ακρίβεια και την κατανόηση της σημασίας τους γενικότερα. Στο τέλος θα δούμε λίγα πράγματα για την ανοσοποίηση ενός χαρτοφυλακίου, τις μεθόδους που υπάρχουν και ένα παράδειγμα πάνω σε όλα αυτά που είπαμε, θα μας βοηθήσει στη βαθύτερη γνώση της θεωρίας των ομολόγων και της ανοσοποίησης του χαρτοφυλακίου.
In this work we analyze the fundamentals of the bonds and their role in the money market. Then we will present briefly the risks incorporate bonds and exposure assessment, and the valuation of bonds with coupons and freecoupons. Then we analyze the sensitivity of the price of the bond as the variables change (YTM, coupon, face value). We will See the concept of duration at Macaulay Duration and convexity and how they serve to measure the changei n the price of a bond with accuracy and understanding of their importance in general. And in the end we will see little to immunize a portfolio methods are an example above all that said, will help us to a deeper knowledge of the theory of bond and immunization of the portfolio.
Λέξη κλειδί :Ομόλογα
Ανοσοποίηση
Πιστοληπτικές αξιολογήσεις
Κίνδυνοι
Χαρτοφυλάκιο
Bonds
Immunization
Credit ratings
Risks
Portfolio
Ημερομηνία έκδοσης :04-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loukis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf