ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σκέψεις τινές περί καταλλήλου εκλογικού συστήματος εις την σημερινήν Ελλάδα
Δημιουργός :[χωρίς, συγγραφέα]
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 120-124
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1955
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 371

Τύπος: application/pdf