ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of M&As on the shareholder wealth of US banks
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση των ΕΣ στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους αμερικανικών τραπεζών
Δημιουργός :Γαστεράτος, Κωνσταντίνος
Gasteratos, Konstantinos
Συντελεστής :Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Episcopos, Athanasios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11350
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξεταστεί η επίδραση 139 Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ), μεταξύ Αμερικανικών τραπεζών κατά την χρονική περίοδο 2015 έως 2022, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των υπεραποδόσεων βασίζεται στο μοντέλο το οποίο προσαρμόζει την απόδοση της εταιρείας με την απόδοση της αγοράς (market adjusted return model). Κατά μέσο όρο, παρατειρούνται αρνητικές υπεραποδόσεις για την εξαγοράζουσα εταιρεία, θετικές υπεραποδόσεις για την εξαγοραζόμενη εταιρεία, καθώς και θετικές αλλά μη στατιστικά σημαντικές υπεραποδόσεις για την ενοποιημένη εταιρεία. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε ένα πλήθος διαστρωματικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις επιτυχημένες από τις αποτυχημένες Ε&Σ. Το σχετικό μέγεθος και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας στόχου επηρεάζουν θετικά (αρνητικά) τις υπεραποδόσεις της εξαγοράζουσας (εξαγοραζόμενης) τράπεζας. Εξαγορές μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές πολιτείες δημιουργούν χαμηλότερες υπεραποδόσεις σε σχέση με εξαγορές μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πολιτεία. Tο πριμ της συγχώνευσης (merger premium), επηρεάζει θετικά τις υπεραποδόσεις της τράπεζας στόχου, ενώ Ε&Σ που έχουν χρηματοδοτηθεί με μετρητά δημιουργούν υψηλότερες υπεραποδόσεις σε σχέση με Ε&Σ που έχει χρησιμοποιηθεί ως τρόπος χρηματοδότησης η έκδοση μετοχών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως οι επωφελείς Ε&Σ μπορούν μερικώς να προβλεφθούν.
I investigate the shareholder wealth effects of 139 US bank mergers and acquisitions (M&As) observed between 2015 and 2022. The methodology implemented to calculate the abnormal returns is a market adjusted return model. I document, on average, negative abnormal returns for the shareholders of the acquiring bank, positive wealth effects for the shareholders of the target bank, and insignificant positive wealth gains for the combined entity. Several cross-sectional regressions were utilized to discriminate between successful and unsuccessful M&As. The relative size and the Return on Equity of the target bank affect positively (negatively) the abnormal returns of the bidder (target). Interstate mergers create lower abnormal returns for the target bank shareholders, compared to intrastate mergers. Higher merger premium is positively associated with the abnormal returns of the target bank, while cash-financed deals are more favorable than stock-financed deals. Overall, the cross-sectional findings indicate that successful M&As can be partially forecasted.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικές συγχωνεύσεις
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Μελέτη γεγονότος
Αξία για τους μετόχους
Bank mergers
Mergers
Acquisitions
Event study
Shareholder value
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :19-04-2024
Ημερομηνία αποδοχής :19-04-2024
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gasteratos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf