ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους και ποιότητα κερδών: η περίπτωση ελληνικών εισηγμένων μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Asymmetric cost behaviour and earnings quality: the case of Greek Llsted non-financial firms
Δημιουργός :Βαβουγυιού, Παναγιώτα
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11348
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το ζήτημα της σχέσης της ασυμμετρίας κόστους και της ποιότητας των κερδών έχοντας ως βάση την πολύ πρόσφατη μελέτη των Ballas et al (2021). Συγκεκριμένα, η διερεύνηση της σχέσης της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους πραγματοποιείται ως προς i) την ύπαρξη κινήτρων από τη μεριά της διοίκησης για επίτευξη στόχων κερδοφορίας, ii) την ύπαρξη υπό συνθήκη συντηρητικότητας στη γνωστοποίηση λογιστικών συμβάντων, και iii) στο επίπεδο το δεδουλευμένων. Για να διερευνηθεί, λοιπόν, η σχέση ανάμεσα στην ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους και στην ποιότητα κερδών, μέσα από τις τρεις (3) παραπάνω περιπτώσεις, εφαρμόστηκαν κατάλληλες οικονομετρικές μεθοδολογίες, και χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 116 ελληνικών εισηγμένων (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, πλην του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, για την περίοδο 2010-2021. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας έδειξαν ότι στις ελληνικές μη χρηματοοικονομικές εισηγμένες επιχειρήσεις η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους δεν συσχετίζεται με την ύπαρξη κινήτρων από τη μεριά της διοίκησης για επίτευξη στόχων κερδοφορίας, υπάρχει η υπό συνθήκη συντηρητικότητα και όχι η ακαμψία κόστους, ενώ όσο η ένταση ακαμψίας του κόστους είναι πιο ισχυρή, τόσο αυξάνει το επίπεδο των δεδουλευμένων. Κάποια από τα ευρήματα είναι συμβατά με αυτά των Ballas (2021) και άλλων συγγραφέων και κάποια άλλα όχι, κάτι που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.
This thesis addresses the issue of the relationship between cost asymmetry and earnings quality based on the very recent study by Ballas et al (2021). Specifically, the investigation of the relationship of asymmetric cost behaviour is carried out with respect to i) the existence of incentives on the part of management to achieve profitability targets, ii) the existence of conditional conservatism in the disclosure of accounting events, and iii) the level of accruals. In order to investigate the relationship between asymmetric cost behaviour and earnings quality, through the three (3) cases above, appropriate econometric methodologies were applied, using a sample of 116 Greek listed (Athens Stock Exchange) firms operating in various sectors, except the broader financial sector, for the period 2010-2021. The results of the empirical research showed that in Greek non-financial listed firms the asymmetric cost behaviour is not correlated with the existence of incentives from the management to achieve profitability targets, there is conditional conservatism and not cost rigidity, while the stronger the intensity of cost rigidity, the higher the level of accruals. Some of the findings are consistent with those of Ballas (2021) and other authors and some are not, due to the specific characteristics of the Greek economy.
Λέξη κλειδί :Ασυμμετρία κόστους
Ποιότητα κερδών
Συντηρητικότητα
Κίνητρα διοίκησης
Δεδουλευμένα
Cost asymmetry
Earnings quality
Conservatism
Management incentives
Accruals
Διαθέσιμο από :2024-04-19 10:28:06
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-19 10:28:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vavougyiou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf