ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση μεθόδων εκτίμησης κόστους και αναγνώρισης σημαντικότερων παραγόντων υπέρβασης κόστους έργων βιομηχανικού τομέα
Εναλλακτικός τίτλος :Exploration of cost estimation methods and identification of key cost overrun factors in the industrial sector
Δημιουργός :Συμεωνίδης, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Κηρυττόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Kωνσταντίνος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11343
Περίληψη :Κόστος, χρόνος και ποιότητα ή αλλιώς o τριπλός περιορισμός των έργων (triple constraint) αποτελεί βασική έννοια στο χώρο της διεύθυνσης έργων και περιγράφει τις κύριες παραμέτρους που πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην περιγραφή των μεθόδων για την εκτίμηση του κόστους και του προϋπολογισμού αλλά και στην ανάδειξη των προκλήσεων που τίθενται κατά τη διάρκεια των έργων του βιομηχανικού και κατασκευαστικού τομέα. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των παραγόντων οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβάσεις κόστους σε σχέση με το προϋπολογισμένο κόστος και τρόπους για τον περιορισμό και την αντιμετώπισή τους.
Cost, time, and quality, also known as the triple constraint, constitute a fundamental concept in project management, describing the key parameters that must be satisfied for the successful completion of a project. This thesis focuses on describing methods for cost estimation and budgeting while highlighting the challenges posed during industrial and construction projects. The objective is to identify factors that can lead to cost overruns compared to the budgeted costs and propose ways to limit and address them.
Λέξη κλειδί :Εκτίμησης κόστους
Διοίκηση έργων
Υπέρβαση κόστους
Cost estimation
Project management
Cost overrun
Διαθέσιμο από :2024-04-16 01:30:11
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-16 01:30:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Symeonidis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf