ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι επιδοτήσεις της ΕΕ στην Ελλάδα μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :EU subsidies to Greece through co-funding programs
Δημιουργός :Χατζηδάκη, Ελισάβετ
Συντελεστής :Βέλλα, Ευγενία (Επιβλέπων καθηγητής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Ρουμανιάς, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11342
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της έννοιας της επιδότησης, της μορφής που έχει πάρει το συγκεκριμένο εργαλείο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το πώς χρησιμοποιείται στα κράτη-μέλη και κυρίως στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το αντικείμενο περίπτωσης της μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδοτήσεις ως ευρωπαϊκά κονδύλια προς τα κράτη-μέλη, εξετάζεται η συνεισφορά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που συνυπολογίζονται στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό και διοχετεύονται στην εθνική οικονομία σε συνδυαστικά πακέτα, τα λεγόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, αναλύεται ο αντίκτυπος που έχουν αυτά τα κονδύλια στην ανάπτυξη της χώρας και σε συγκεκριμένους ζωτικούς τομείς της εγχώριας οικονομίας. Καίριος σκοπός της εν λόγω εργασίας, λοιπόν, είναι η ανάδειξη της σημασίας των κονδυλίων που λαμβάνει η Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, τα οποία κατηγοριοποιεί και διαχωρίζει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ως εκ τούτου, κατά τη σύνταξη της εργασίας έγινε ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών, μελετών ινστιτούτων, νομικών κειμένων και εκθέσεων των ευρωπαϊκών και εθνικών αρμόδιων θεσμών και δεδομένων δημοσιευμένων στις επίσημες ιστοσελίδες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ δόθηκε έμφαση στα στατιστικά στοιχεία των αρμόδιων φορέων για την υποστήριξη των τελικών αποτελεσμάτων της. Στο τέλος, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αν και έχουν επιφέρει μεγάλη ανάπτυξη, δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν όλους τους στόχους τους λόγω των παθογενειών της της δημόσιας διοίκησης και της μη αποτελεσματικής απορρόφησης των κονδυλίων κατά την υλοποίηση έργων κυρίως στον τομέα των υποδομών μεταφορών, επηρεάζοντας και τους άλλους κλάδους της οικονομίας.
This master’s thesis focuses on analyzing the term of Subsidy. It analyzes the form of this specific tool today in the European Union, and how it is used by the member states and specially by Greece, which is the case study of this research. Considering the subsidies as funds channelized from the Union to the member states, this essay investigates the contribution of European subsidies in Greek growth, which are calculated in the national Budget, and are delivered in the national economy in a combination of subsidies, named European programs. Also, it examines the impact of these funds in the national economic growth, and vital sectors of the domestic economy. So, the main target of this thesis is to point out the significance of European Funds to Greece, which are separated into different kinds of co-funding programs. According to it, many bibliographical sources were analyzed during the research, such as institutions’ research, legal documents, reports from the European and Greek organs, and data and statistics published in formal sites of co-funding programs. The latter intensifies the general outcome of this thesis, which concludes that the co-funding programs have not achieved all their targets, even though they have triggered Greek economic growth. It happens due to the pathogenesis of the public sector, and the ineffective use of the funds during projects’ implementation. It is frequent mainly in projects of transportations’ infrastructures, affecting other main sectors of the economy.
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική πολιτική
Επιδότηση
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Χρηματοδοτικά εργαλεία
Fiscal policy
Subsidy
European Structural and Investment Funds (ESI funds)
Co-funding European Programs
Financial tools
Διαθέσιμο από :2024-04-11 00:38:35
Ημερομηνία έκδοσης :2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-11 00:38:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chatzidaki_2024.pdf

Τύπος: application/pdf