ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Uncertainty and competition in variations of the hotelling’s model
Εναλλακτικός τίτλος :Αβεβαιότητα και ανταγωνισμός σε παραλλαγές του υποδείγματος hotelling
Δημιουργός :Biniaris, Panagiotis
Μπινιάρης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Zacharias, Eleftherios (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Vasilakis, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11341
Περίληψη :Η ακόλουθη διατριβή είναι μια ανασκόπηση παραλλαγών του μοντέλου του Hotelling. Εξετάζουμε τρία μοντέλα που βασίζουν την ανάλυσή τους στο Hotelling (1929) και αλλάζουν μερικές από τις κύριες υποθέσεις του. Ένας σημαντικός παράγοντας στα μοντέλα που παρουσιάζουμε είναι το πως η τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα, το πως οι πληροφορίες για τους καταναλωτές αλλάζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο εταιρειών. Η περίληψή μας βασίζεται στην εργασία των Liu και Serfes (2004). Δείχνουμε πως οι συναρτήσεις ζήτησης ποικίλλουν λόγω των υποθέσεων κάθε μοντέλου, πως διαφέρουν τα κέρδη των δύο ανταγωνιστικών εταιρειών και τέλος, τι αντίκτυπο έχουν τα παραπάνω στο πλεόνασμα του καταναλωτή. Εξετάζουμε συνοπτικά τα παιχνίδια που προκύπτουν λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο εταιρειών.
The following dissertation is a review of variants of the standard Hotelling model. We examine three models that base their analysis on Hotelling (1929) and change some of its main assumptions. A significant factor in the models we present is how technology and more specifically, how information about the customers changes the competition between two firms. Our summary is based on the framework by Liu and Serfes (2004). We show how the demand functions vary because of the assumptions of each model, how the profits of the two competing firms differ and finally what the impact on consumer surplus is. We briefly examine the games that emerge due to the competition between the two firms.
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Επιχειρήσεις
Τιμές
Κέρδη
Καταναλωτές
Hotelling
Competition
Prices
Profits
Consumers
Διαθέσιμο από :2024-04-17 18:39:11
Ημερομηνία έκδοσης :22-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-17 18:39:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Biniaris_2024.pdf

Τύπος: application/pdf