ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of emotional intelligence on conflict management under conditions of psychological stress in the workplace
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση συγκρούσεων υπό συνθήκες ψυχολογικού στρες στον χώρο εργασίας
Δημιουργός :Basdekis, Dimitrios
Μπασδέκης, Δημήτριος
Συντελεστής :Kalyvitis, Sarantis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Blavoukos, Spyridon (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11289
Περίληψη :Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για τη δημιουργία ιδιαίτερα αποδοτικών ομάδων, ικανών να επιτύχουν στόχους μέσω της παραγωγικής συνεργασίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία συγκεντρώνει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, τη Διαχείριση Συγκρούσεων και το Ψυχολογικό Στρες στον εργασιακό χώρο και στη συνέχεια ερευνά κατά πόσο υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ αυτών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας διεξήχθη μία ποσοτική έρευνα με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά συμπεράσματα, βασισμένα στην παρούσα έρευνα, είναι ότι καθώς αυξάνονται τα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης, μειώνονται οι συνθήκες που προκαλούν Ψυχολογικό Στρες. Επίσης όσο αυξάνεται η Διαχείριση μιας Σύγκρουσης, οι συνθήκες που προκαλούν Ψυχολογικό Στρες μειώνονται. Μέσω της μελέτης αυτών των θεμάτων και της σωστής εφαρμογής των ευρημάτων, προωθείται ένα πιο υγιές και παραγωγικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας με θετική επίδραση στην ευημερία και την αποδοτικότητα των εργαζομένων.
In an ever-changing and competitive environment there is an increasing demand for the creation of highly efficient teams, capable of achieving goals through productive collaboration. This thesis gathers the literature review regarding Emotional Intelligence, Conflict Management and Psychological Stress in the workplace and then investigates whether there are correlations between them. To conduct the research, a quantitative survey was carried out with an online questionnaire. This was followed by an analysis of the results. Indicative conclusions, based on this research, are that as Emotional Intelligence levels increase, the conditions that cause Psychological Stress decrease. Also, as the management of a conflict increases, the conditions that cause Psychological Stress decrease. Through the study of these issues and the proper application of the findings, a healthier and more productive workplace environment is promoted with a positive impact on employee well-being and performance.
Λέξη κλειδί :Συναισθηματική νοημοσύνη
Διαχείριση συγκρούσεων
Ψυχολογικό στρες
Χώρος εργασίας
Emotional intelligence
Conflict management
Psychological stress
Workplace
Διαθέσιμο από :2024-04-09 13:36:10
Ημερομηνία έκδοσης :02-04-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-09 13:36:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Basdekis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf