ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Packet-level caching on peer-assisted content delivery networks
Εναλλακτικός τίτλος :Κρυφή αποθήκευση επιπέδου πακέτων για δίκτυα διανομής περιεχομένου υποβοηθούμενα από ομότιμους
Δημιουργός :Κλαδούχος, Δημήτρης
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τουμπής, Σταύρος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11163
Περίληψη :Οι υπηρεσίες Video-on-demand αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της συνολικής κίνησης στο παγκόσμιο Διαδίκτυο που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον. Οι υψηλότερες απαιτήσεις έρχονται πάντα με περισσότερες προκλήσεις. Αυτό συμβαίνει με τους παρόχους τέτοιων πλατφορμών. Προκειμένου να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση για υψηλή διαθεσιμότητα, κλιμακωσιμότητα και ποιότητα υπηρεσίας, οι πάροχοι περιεχομένου έχουν χρησιμοποιήσει ορισμένες σύγχρονες αρχιτεκτονικές δικτύου που επιτρέπουν την έξυπνη λειτουργικότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου ένα βελτιωμένο και πιο σταθερό QoS για όλους τους χρήστες σε όλο τον κόσμο.Το δίκτυο παράδοσης περιεχομένου (CDN) είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους αρχιτεκτονικής που είναι αποτελεσματικό και χρησιμοποιείται ήδη από ορισμένους γιγαντιαίους παρόχους περιεχομένου. Το CDN είναι ένα σύστημα διακομιστών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και συνεργάζονται για να παραδίδουν περιεχόμενο στους χρήστες γρηγορότερα, αποφεύγοντας καθυστερήσεις και σε υψηλή ποιότητα. Αυτό επηρεάζει κυρίως τους χρήστες που βρίσκονται μακριά από τους διακομιστές ιστότοπων προέλευσης. Οι γιγαντιαίοι πάροχοι περιεχομένου όπως το Netflix, το Hulu και το YouTube χρησιμοποιούν αυτήν την αρχιτεκτονική. Το CDN, όπως και κάθε άλλη αρχιτεκτονική δικτύου, έχει και τα μειονεκτήματά του. Το πρωτόκολλο δικτύου Peer-to-Peer (P2P) προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις αδυναμίες. Ένας συνδυασμός αυτών των δύο (PA-CDN) είναι ένας σχεδιασμός που μπορεί να παρέχει πιο ποιοτικό περιεχόμενο σε σύγκριση με το απλό και συμβατικό CDN.Δεδομένου ότι οι διακομιστές CDN, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν περιεχόμενο στη μνήμη τους, είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό. Οι παραδοσιακές πολιτικές caching συχνά δεν είναι αποτελεσματικές, οδηγώντας σε συνεχή cache misses και, ως εκ τούτου, ζητώντας περιεχόμενο από τον διακομιστή προέλευσης που δεν είναι αποτελεσματικό. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα μιας πρόσφατα εισαχθείσας caching πολιτικής δικτύου, την Object-oriented Packet Caching (OPC), η οποία συνδυάζει την προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων και πακέτων σε δύο επίπεδα, αξιοποιώντας τη γρήγορη και αργή μνήμη των διακομιστών. Προτείνουμε την εφαρμογή αυτής της πολιτικής προσωρινής αποθήκευσης σε ένα συγκεκριμένο και καλά εξηγημένο πρωτόκολλο PA-CDN και εκτιμούμε τον συνολικό αντίκτυπό του στην παραδοσιακή απόδοση PA-CDN και συζητάμε πόσο αποτελεσματικά το σύστημα P2P αντιμετωπίζει τα ζητήματα των CDN.
On-demand video streaming accounts for a significant percentage of the total downstream Internet traffic worldwide and is expected to grow even more in the near future. Higher demand always comes with more challenges. This is the case with video streaming providers. In order to satisfy the increased demand for high availability, scalability and Quality of Service (QoS), content providers have employed some non-conventional network architectures which allow smart traffic management functionality and as a result an improved and more stable QoS for all users around the world.Content Delivery Network (CDN) is an example of that kind of architecture which is effective and already employed by some content providers giants. CDN is a system of servers located all over the world which work together in order to deliver content to users faster, avoiding latencies and in high quality. This mostly affects the users who are located far from the origin website servers. Content providers giants like Netflix, Hulu and YouTube employ this architecture. CDNs as any other network architecture, comes with its drawbacks too. Peer-to-Peer (P2P) network protocol offers some benefits that can these weaknesses. A combination of these two (PA-CDN) is a design that can provide more qualitative content in comparison with the simple and conventional CDN.Since CDN servers, have the ability to cache content too, it is of high important the manner this happens. Traditional caching policies often are not efficient, leading to continuous cache misses and as a result requesting content from the origin server which is not efficient. In this paper, we examine the effectiveness of a recently introduced network caching policy, called Object-oriented Packet Caching (OPC) which combines object and packet caching in two levels, exploiting the fast and slow memory of the of the servers. We propose the implementation of this caching policy in a specific and well-explained PA-CDN protocol and estimate its overall impact on traditional PA-CDN performance and discuss how effectively P2P systems deal with the issues of CDNs.
Λέξη κλειδί :Ομότιμα δίκτυα
Δίκτυο διανομής περιεχομένου
Προσωρινή αποθήκευση
Peer-to-Peer (P2P)
Content Delivery Network (CDN)
Caching
Διαθέσιμο από :2024-03-19 21:36:56
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-03-19 21:36:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kladouchos_2024.pdf

Τύπος: application/pdf