ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The efficacy of livestreaming marketing on building customer trust: a study of Chinese consumers
Εναλλακτικός τίτλος :Η αποτελεσματικότητα του livestreaming μάρκετινγκ στην κατασκευή εμπιστοσύνης των πελατών: μια μελέτη κινέζων καταναλωτών
Δημιουργός :Di, Cao
Συντελεστής :Skarmeas, Dionysios (Επιβλέπων καθηγητής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11108
Περίληψη :Αυτό το ερευνητικό έργο στοχεύει πρώτον να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ μέσω ζωντανής μετάδοσης στη δημιουργία εμπιστοσύνης των πελατών μεταξύ των Κινέζων καταναλωτών. Βασιζόμενη στη θεωρία των κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων και το μοντέλο περιεχομένου στερεοτύπων, η έρευνά μας έχει εντοπίσει συνολικά επτά ανεξάρτητους μεταβλητές που συσχετίζονται με τη ζωντανή μετάδοση που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των πελατών, περιλαμβάνοντας τον ενεργό έλεγχο, τη συγχρονία, τη διμερή επικοινωνία, την προσωποποίηση, την ορατότητα, τη θερμότητα και την ικανότητα. Θεωρείται ότι αυτοί οι παράγοντες έχουν πιθανές επιδράσεις στη δημιουργία της εμπιστοσύνης των πελατών (στους ζωντανούς μεταδότες και στα προϊόντα) εντός του σημερινού ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω των μηχανισμών παροχής πληροφοριακής υποστήριξης και συναισθηματικής σύνδεσης στους διαδικτυακούς πελάτες. Και δεύτερον, στοχεύει να εξετάσει τις ολοκληρωμένες επιδράσεις της εμπιστοσύνης των πελατών στους ζωντανούς μεταδότες και στα προϊόντα σε τρεις τύπους προθέσεων των καταναλωτών, περιλαμβάνοντας την πρόθεση παρακολούθησης, την πρόθεση αγοράς καθώς και την πρόθεση προώθησης.
This research project is aimed to firstly investigate the effectiveness of live streaming marketing on building customer trust among Chinese consumers. Based on the socio-technical systems theory and the stereotype content model, our research has identified a total of seven independent variables associated with live streaming that influence customer trust, including active control, synchronicity, two-way communication, personalization, visibility, warmth and competence. These factors are assumed to have potential impacts on the formation of customer trust (in live steamers and in products) within today’s digital business environment, through the mechanisms of providing online customers with informational support and emotional connection. And secondly, it aims to examine the integrated impacts of customer trust in live streamers and in products on three types of consumer intentions, including watching intention, purchase intention and word-of-mouth intention.
Λέξη κλειδί :Εμπιστοσύνη πελατών
Live streaming μάρκετινγκ
Κοινωνικό-τεχνικό σύστημα
Μοντέλο διαμόρφωσης στερεοτύπων
Μεταφορά εμπιστοσύνης
Customer trust
Live streaming marketing
Socio-technical systems theory
Stereotype content model
Trust transfer
Διαθέσιμο από :2024-03-18 11:58:52
Ημερομηνία έκδοσης :15-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-03-18 11:58:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Di_2024.pdf

Τύπος: application/pdf