ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of horizontals mergers on innovation
Εναλλακτικός τίτλος :Το αποτέλεσμα των οριζόντιων συγχωνεύσεων στην καινοτομία
Δημιουργός :Πρίγκουρης, Παναγιώτης-Νικόλαος
Prigkouris, Panagiotis-Nikolaos
Συντελεστής :Genakos, Christos (Επιβλέπων καθηγητής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11050
Περίληψη :Η μελέτη εστιάζει στη δυναμική των οριζόντιων συγχωνεύσεων σε καινοτόμες εταιρείες. Αναλύονται τα κίνητρα πίσω από αυτές, εστιάζοντας στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την πρόσβαση σε συμπληρωματικούς πόρους και την προώθηση συνεργατικής καινοτομίας. Αξιολογούνται οι επιπτώσεις στις δυνατότητες καινοτομίας, με έμφαση στη συγκέντρωση πόρων και γνώσεων. Επιπλέον, διερευνούνται οι προκλήσεις κατά την εκτέλεση των συγχωνεύσεων, όπως η πολιτιστική ενσωμάτωση και η μεταφορά γνώσης. Αξιολογείται επίσης η μακροπρόθεσμη επιτυχία της καινοτομίας μετά τις συγχωνεύσεις και οι πολιτικές επιπτώσεις στο πλαίσιο της καινοτομίας. Τέλος, παρέχεται σύγκριση μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων συγχωνεύσεων για την κατανόηση των διαφορών στην καινοτομική δυναμική και προβλέπονται μελλοντικές τάσεις. Η μελέτη αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της καινοτομίας στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και προτείνει προοπτικές για τη βελτίωση των διαδικασιών καινοτομίας μετά τις συγχωνεύσεις.
The study delves into the dynamics of horizontal mergers in innovative companies, examining the motives behind them, such as gaining competitive advantage, accessing supplementary resources, and fostering collaborative innovation. It assesses the impact on innovation capabilities, emphasizing the consolidation of resources and knowledge. Moreover, it explores challenges during merger execution, including cultural integration and knowledge transfer hurdles. Long-term innovation success post-merger and policy implications in the innovation context are evaluated. Additionally, a comparison with vertical mergers elucidates unique innovation dynamics. Anticipated future trends in horizontal mergers within innovative industries are projected. The study underscores the significance of innovation in mergers and proposes avenues for enhancing innovation processes post-merger.
Λέξη κλειδί :Οριζόντιες συγχωνεύσεις
Καινοτομία
Κίνητρα
Horizontal mergers
Innovation
Motives
Διαθέσιμο από :2024-03-11 19:45:33
Ημερομηνία έκδοσης :11-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-03-11 19:45:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Prigkouris_2024.pdf

Τύπος: application/pdf