ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A comparative analysis of governance structure of US investment banks: the case of Goldman Sachs and Morgan Stanley
Εναλλακτικός τίτλος :Μια συγκριτική ανάλυση της δομής διακυβέρνησης των αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών: η περίπτωση της Morgan Stanley και της Goldman Sachs
Δημιουργός :Κεχαγιάς, Γεώργιος
Kechagias, Georgios
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11020
Περίληψη :Αυτή η διατριβή διερευνά τα πλαίσια διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το αρχικό τμήμα προσφέρει μια σύνοψη του θεμελιώδους μοντέλου του Jean Tirole σχετικά με την εταιρική χρηματοδότηση και αντιμετωπίζει προκλήσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων διαχείρισης, των μηχανισμών ελέγχου και των ρόλων των μετόχων και των ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια, εμβαθύνει σε μια εξέταση των ρόλων των μετόχων, των δομών ιδιοκτησίας και των ανησυχιών του διοικητικού συμβουλίου. Ολοκληρώνοντας τη διατριβή, πραγματοποιείται μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετέχουν δύο επενδυτικές τράπεζες, η Morgan Stanley και η Goldman Sachs.
This dissertation explores the governance frameworks of publicly traded companies and financial institutions. The initial segment offers a summary of Jean Tirole's fundamental model regarding corporate financing and addresses governance challenges, including management incentives, control mechanisms, and the roles of shareholders and stakeholders. Subsequently, it delves into an examination of shareholder roles, ownership structures, and board of directors' concerns. Concluding the dissertation, a comparative case study is conducted involving two investment banks, Morgan Stanley and Goldman Sachs.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Κίνητρα
Μέτοχοι
Corporate Governance
Incentives
Shareholders
Διαθέσιμο από :2024-02-20 14:32:39
Ημερομηνία έκδοσης :20-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-02-20 14:32:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kechagias_2024.pdf

Τύπος: application/pdf