ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analyzing the performance of momentum strategies in recent years: a comprehensive study
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση της απόδοσης των στρατηγικών τάσης τα τελευταία χρόνια: μια σφαιρική μελέτη
Δημιουργός :Λάβαρη, Λουίζα
Lavari, Louiza
Συντελεστής :Papailias, Fotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11018
Περίληψη :H παρούσα διατριβή αναλύει εκτενώς τις στρατηγικές τάσης, μια ανωμαλία που παρατηρήθηκε για πρώτη φόρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά πλέον αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο των χρηματοοικονομικών αγορών. Μέσα από την ιστορική επισκόπηση στο πρώτο κεφάλαιο καθίσταται σαφής η εξέλιξη, οι κίνδυνοι αλλά και οι προκλήσεις των στρατηγικών αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο αναδεικνύει τα βασικές ακαδημαϊκές έρευνες που εισήγαγαν τις τρεις κυρίαρχες στρατηγικές τάσης. Στο τρίτο κεφάλαιο διεξάγεται μια εμπειρική ανάλυση γύρω από χαρτοφυλάκια στρατηγικών τάσης. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν αποτελούν 26 μετοχές από διάφορους τομείς του δείκτη S&P 500 για το χρονικό διάστημα πριν και μετά την πανδημία. Τέλος η διατριβή ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα και τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
The present thesis extensively analyzes momentum strategies, an anomaly initially observed in the United States but now a global phenomenon in financial markets. Through the historical overview in the first chapter, the evolution, risks, and challenges of these strategies become apparent. The second chapter highlights key academic research papers introducing the three dominant momentum strategies. The third chapter conducts empirical analysis around portfolios of momentum strategies. The data analyzed consists of 26 stocks from various sectors of the S&P 500 index for the period before and after the pandemic. Finally, the thesis concludes with the results and recommendations for further research.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικές τάσης
Τάση χρονοσειρών
Χαρτοφυλάκιο στρατηγικών τάσης
Momentum strategies
Time series momentum
Cross sectional momentum
Return signal momentum
Equally weighted portfolio
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :19-02-2024
Ημερομηνία αποδοχής :19-02-2024
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lavari_2024.pdf

Τύπος: application/pdf