ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employers' digital marketing: the employee eye
Δημιουργός :Γιαρματζιάδη, Αναστασία
Συντελεστής :Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Κορφιάτης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11011
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός να προσδιορίσει τι είναι αυτό που κινητροδοτεί έναν υποψήφιο για να αιτηθεί σε μια θέση εργασίας και πως μπορούν οι επιχειρήσεις να το ενσωματώσουν αυτό στις στρατηγικές digital marketing που εφαρμόζουν, προκειμένου να προσελκύουν περισσότερους υποψηφίους. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ του marketing και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.Για το σκοπό αυτό η ερευνήτρια εφάρμοσε αρχικά, βιβλιογραφική ανασκόπηση για να προσδιορίσει τις βασικές στρατηγικές και εργαλεία που διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Σε αυτήν αναγνωρίστηκαν οι τρεις βασικοί άξονες της διπλωματικής εργασίας, Corporate Reputation, Employer Branding και Digital Marketing, καθώς και η μεταξύ τους σχέση και παρατέθηκαν ορισμένες ενδεικτικές μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων με επιτυχημένες ψηφιακές στρατηγικές Employer Branding. Στρεφόμενη προς τους υποψηφίους η ερευνήτρια εφάρμοσε ακόμη ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, προκειμένου να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την πρόθεση κάποιου να αιτηθεί σε μια θέση εργασίας. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιοποιήθηκε το λογισμικό SPSS. Οι αναλύσεις ήταν αρχικά πάνω στα χαρακτηριστικά του δείγματος προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητές του, και στη συνέχεια πάνω στον κύριο κορμό των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Οι αναλύσεις έγιναν βάσει των ετών προϋπηρεσίας, του φύλου και της ηλικίας των ερωτηθέντων. Η ανάλυση αυτή ακολουθήθηκε από την καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας, καθώς και των ενδιαφερόντων προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις αφορούν τόσο τα μέσα που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι κατά την αναζήτηση εργασίας τους, όσο και το ιδανικό περιεχόμενο για κάθε τύπο υποψηφίου. Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Με βάση το επιθυμητό προφίλ του υποψηφίου που επιδιώκουν να προσελκύσουν, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματα της έρευνας για να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία και να προσαρμόσουν σε αυτά το κατάλληλο περιεχόμενο.
The purpose of this thesis is twofold: firstly, to identify what motivates a candidate to apply for a job position and how businesses can integrate this into their digital marketing strategies to attract more candidates. In essence, it represents an interdisciplinary approach between marketing and human resource management. To complete this thesis, the researcher initially conducted a literature review to identify the key strategies and tools available to businesses. Three main axes were recognized in the thesis: Corporate Reputation, Employer Branding, and Digital Marketing. Additionally, several indicative case studies of businesses with successful digital Employer Branding strategies were presented. As far as the candidates were concerned, the researcher further applied quantitative research through a questionnaire to determine the factors that most influence someone's intention to apply for a job. The SPSS software was utilized for the analysis of results. The analyses initially focused on the characteristics of the sample to comprehend its specificities, and then delved into the main body of the questionnaire's questions. The analyses were conducted based on the respondents' years of experience, gender, and age. Following this analysis, the researcher recorded the key conclusions of the study and proposed recommendations. These suggestions encompass both the methods candidates use during their job search and the ideal content for each candidate type. This research can serve as a valuable tool for businesses. Based on the desired profile of the candidates they aim to attract, businesses can leverage the findings of this research to choose the appropriate tools and tailor the relevant content.
Λέξη κλειδί :Εργοδοτική φήμη
Εταιρική φήμη
Πρόθεση υποβολής αίτησης για εργασία
Εταιρικό Μάρκετινγκ
Employer branding
Employer social media
Corporate reputation
Intention to apply for a job
Corporate Marketing
Διαθέσιμο από :2024-02-11 19:35:12
Ημερομηνία έκδοσης :11-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-02-11 19:35:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giarmatziadi_2024.pdf

Τύπος: application/pdf