ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of geopolitical risks, global economic policy uncertainty and other macroeconomic variables to freight rate indices and commodities in shipping industry
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση των γεωπολιτικών κινδύνων, της αβεβαιότητας της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής και άλλων μακροοικονομικών μεταβλητών στους δείκτες ναύλων και εμπορευμάτων στη ναυτιλία
Δημιουργός :Μαυροφοράκης, Εμμανουήλ
Λάγιος, Γεράσιμος
Mavroforakis, Emmanouil
Lagios, Gerasimos
Συντελεστής :Sakkas, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10945
Περίληψη :Οι μεταφορές διαμέσου θαλάσσης είναι ο σημαντικότερος τρόπος διακίνησης εμπορευμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να μελετήσουμε δύο βασικούς κινδύνους και πιο συγκεκριμένα, τους Γεωπολιτικούς Κινδύνους (Geopolitical Risks) και την Αβεβαιότητα της Παγκόσμιας Οικονομικής Πολιτικής (Global Economic Policy Uncertainty). Κάναμε χρήση ενός υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης πάνελ δεδομένων (panel data multiple regression model) και το εμπλουτίσαμε με Μακροοικονομικούς Δείκτες. Επιλέξαμε τέσσερις δείκτες για να αντιπροσωπεύσουν τα Εμπορεύματα (Commodities) και την σύνδεσή τους με τους Ναύλους των πλοίων (Freight Rates). Επιπρόσθετα, οι δώδεκα επιπλέον ανεξάρτητες μεταβλητές, αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως τον πληθωρισμό, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και διάφορους άλλους πιο εξειδικευμένους δείκτες. Σε όλες τις περιπτώσεις, το GPR ήταν στατιστικά μη σημαντικό, ενώ το GEPU ήταν σημαντικό μόνο στις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν οι μακροοικονομικές μεταβλητές. Στις περιπτώσεις που το μοντέλο ενσωμάτωνε και τις μακροοικονομικές ανεξάρτητες μεταβλητές, παρατηρήθηκε ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύεται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ήταν ο μόνος στατιστικά σημαντικός δείκτης, με συντελεστή βήτα κοντά στο 16. Μπορούμε, λοιπόν, να συμπεράνουμε ότι η επίδραση του GEPU επισκιάσθηκε από τις μεταβλητές ελέγχου.
Sea transport is the most vital method for transporting commodities. Nevertheless, numerous problems hamper merchant shipment. We have opted to address two primary risks, namely Geopolitical Risks and Global Economic Policy Uncertainty. The panel data multiple regression model would lack comprehensiveness without the inclusion of additional macroeconomic factors; thus, we selected four commonly utilized indicators that establish the connection between Commodities and Freight Rates of vessels as our dependent variables. Additionally, the twelve independent macroeconomic variables encompass a wide range of indicators, covering measurements of various factors such as inflation, currency rates, and specialized commodities indicators. In all instances, GPR is not statistically significant, while GEPU demonstrates significance when the control variables are not included in the model. When macroeconomic variables were added, we observed that inflation, as measured by the Consumer Price Index, emerged as the sole statistically significant indicator, with a beta coefficient of approximately 16. Hence, it can be inferred that the effect of GEPU is subsumed by the control variables.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Γεωπολιτικός κίνδυνος
Αβεβαιότητα παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής
Ναύλοι
Παλινδρόμηση
Shipping
Geopolitical risk
Global economic policy uncertainty
Freight rate
Commodities
Διαθέσιμο από :2023-12-18 23:33:42
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-18 23:33:42
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lagios_Mavroforakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf