ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The link between freight rates and inflation rates in Eurozone area
Εναλλακτικός τίτλος :Η σχέση μεταξύ των ναύλων και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
Δημιουργός :Σκλαβουνάκης, Άγγελος
Κατσανάς, Λάμπρος
Sklavounakis, Aggelos
Katsanas, Lampros
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Moutos, Thomas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10942
Περίληψη :Σε αυτή την ακαδημαϊκή εργασία, το ερευνητικό θέμα που αναλύεται είναι η σχέση μεταξύ των ναύλων και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Το συγκεκριμένο θέμα απουσιάζει από τη σχετική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και οι πρόσφατες πληθωριστικές εκρήξεις λόγω του Covid-19 καθώς και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας το καθιστούν περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Μετά τη χρήση μοντέλων παλινδρόμησης Newey καθώς και της μεθοδολογίας προβολής του Jorda, τα αποτελέσματα επισημαίνουν ότι η επίδραση των ναύλων στους ρυθμούς πληθωρισμού είναι σχετικά χαμηλή σε χώρες με ισχυρό νομισματικό πλαίσιο και σε περιπτώσεις υψηλής αβεβαιότητας, αυτή η επίδραση αυξάνεται αλλά όχι ουσιαστικά. Αντίθετα, οι τιμές των εμπορευμάτων καθώς και οι μακροοικονομικοί παράγοντες που απεικονίζουν τον κίνδυνο (γεωπολιτικοί, οικονομικοί κ.λπ.) είναι οι κύριοι παράγοντες των διαφορετικών ρυθμών πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
In this academic paper, the research topic being analysed is the relationship between freight rates and inflation rates in Eurozone Area. This particular topic is absent from the relevant academic literature and the recent inflationary spikes due to Covid-19 as well as Russia-Ukraine war make it more than ever relevant. After using Newey regression models as well as Jorda's local projection methodology, results point out that the effect of freight rates on inflation rates is relatively low in countries with strong monetary framework and in instances of high distress, this effect is increasing but not substantially. On the contrary, commodity prices as well as macroeconomic factors depicting risk (geopolitical,economic etc.) are the main drivers of the different inflation rates in Eurozone.
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
Ναύλα
Ευρωζώνη
Inflation
Freight rate
Jorda
Eurozone
Stata
Διαθέσιμο από :2023-12-17 19:57:00
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-17 19:57:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsanas_Sklavounakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf