ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How does corporate ESG performance affect stock returns?
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς οι εταιρικές επιδόσεις ESG επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών;
Δημιουργός :Mignot, Alexandra
Papadaki, Maria
Παπαδάκη, Μαρία
Συντελεστής :Sakkas, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10934
Περίληψη :Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κλιμάκωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών και την αυξανόμενη έμφαση στην υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά, η παρούσα διατριβή εξετάζει τη δυναμική σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών επιδόσεων (ESG) μιας επιχείρησης και των χρηματιστηριακών της αποδόσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τοπίου. Εστιάζοντας σε έξι χώρες του G7, εξαιρουμένων των ΗΠΑ, και χρησιμοποιώντας μια ισχυρή μεθοδολογία δεδομένων πάνελ, βρίσκουμε ισχυρές ενδείξεις ότι οι μετρήσεις ESG των εταιρειών συσχετίζονται αρνητικά με τις αποδόσεις των μετοχών. Τα αποτελέσματά μας παρέχουν πρόσθετες εμπειρικές αποδείξεις ότι οι επενδυτές ενδέχεται να αντιλαμβάνονται τις εταιρείες με υψηλότερες βαθμολογίες ESG ως έχουσες χαμηλότερες οικονομικές επιδόσεις, οδηγώντας σε χαμηλότερες αποδόσεις. Η έρευνα όχι μόνο εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο των κριτηρίων ESG στην επιρροή των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών, αλλά υπογραμμίζει επίσης τις επενδυτικές αποφάσεις και τις συνέπειες της πολιτικής που απορρέουν από τα ευρήματα, και ενημερώνει τις εταιρικές στρατηγικές που προσανατολίζονται σε βιώσιμες και προσανατολισμένες στην αξία πρακτικές. Ρίχνοντας φως στην πολυπλοκότητα της σχέσης ESG-αποδόσεις μετοχών, τα αποτελέσματά μας παρέχουν μια συναρπαστική συμβολή στη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τις βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και την αξία των μετόχων.
In an era marked by escalating environmental concerns and a growing emphasis on responsible corporate behavior, this thesis delves into the dynamic relationship between the Environmental, Social, and Governance (ESG) performance of a firm and its stock market returns within the global financial landscape. Focusing on six G7 countries excluding the US and utilizing a robust panel data methodology, we find robust evidence that corporations’ ESG metrics are negatively correlated with stock returns. Our results provide additional empirical evidence that investors may perceive companies with higher ESG scores as having lower financial performance, leading to lower returns. The investigation not only examines the critical role of ESG criteria in influencing companies’ stock returns but also underscores the investment decisions and policy implications derived from the findings, and informs corporate strategies geared toward sustainable and value-driven practices. By shedding light on the complexities of the ESG-stock return relationship, our results provide a compelling contribution to the ongoing discourse surrounding sustainable business strategies and shareholder value.
Λέξη κλειδί :Απόδοση ESG
Απόδοση μετοχών
Χρηματοοικονομική απόδοση
Βιωσιμότητα
Συσχέτιση
Environment, Social, Governance (ESG)
Stock returns
Financial performance
Sustainability
Correlation
Διαθέσιμο από :2023-12-14 12:49:21
Ημερομηνία έκδοσης :29-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-14 12:49:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mignot_Papadaki_2023.pdf

Τύπος: application/pdf