ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of the IMO low sulfur policy on shipping freight rates
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση της πολιτικής χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Οργάνωσης (ΔΝΟ) στα ναύλα ναυτιλιακών μεταφορών
Δημιουργός :Τσαρούχη, Αναστασία
Μυρισκλάβου, Μαρία
Tsarouchi, Anastasia
Myrisklavou, Maria
Συντελεστής :Moisiadou, Stergiani (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10927
Περίληψη :Η εργασία εξετάζει την επίδραση των χαμηλών περιεκτικοτήτων θείου του ΔΝΟ του 2020 στα ναύλα ναυτιλιακών μεταφορών. Η μελέτη επικεντρώνεται στον τρόπο που οι επιλογές συμμόρφωσης, όπως η χρήση χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καύσιμα ή η χρήση συστημάτων καθαρισμού εκπομπών, έχουν επηρεάσει την οικονομική δυναμική της βιομηχανίας. Ο κύριος στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε την επίδραση των συστημάτων καθαρισμού εκπομπών στα ναύλα. Η μελέτη στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οικονομετρικού μοντέλου για να παρέχει εισηγήσεις στους λήπτες αποφάσεων στη βιομηχανία ναυτιλίας. Συμπεριλαμβάνουμε στο μοντέλο μας διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία του πλοίου, ο ρυθμός χρήσης (UR), το χρονικό περιθώριο laycan (lnLP0), η απόσταση (lnDin), το Baltic Capesize Index (lnBCI) και η παρουσία συστημάτων καθαρισμού εκπομπών (EGCS). Η μεθοδολογία περιλαμβάνει ανάλυση παλινδρόμησης. Αυτή η ανάλυση παρέχει πολύτιμες εισηγήσεις για τις σχέσεις μεταξύ αυτών των ανεξάρτητων μεταβλητών και των ναύλων, συμβάλλοντας στην πιο βαθιά κατανόηση της δυναμικής της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η δομή περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, ευρήματα, ανάλυση, συμπεράσματα και συστάσεις. Ο στόχος είναι να συνεισφέρει στο διάλογο για την περιβαλλοντική και οικονομική δυναμική μετά τον ΔΝΟ του 2020, προσφέροντας εμπειρικές αξιολογήσεις και εισηγήσεις για τους ενδιαφερόμενους φορείς στη βιομηχανία ναυτιλίας.
This research investigates the impact of the IMO's 2020 low sulfur regulations on shipping freight rates. The study focuses on how compliance choices, such as adopting low-sulfur fuels or scrubbers, have influenced the industry's economic dynamics. Our primary objective is to assess the impact of the EGCS on the freight rates. The study aims to develop an econometric model to provide insights for decision-makers in the shipping industry. We have also include in our model various factors such as vessel’s age, utilization rate (UR), laycan period (lnLP0, distance (lnDin), Baltic Capesize Index (lnBCI), and the presence of Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS). The methodology involves the conduction of a regression analysis. This analysis provides valuable insights into the relationships between these independent variables and freight rates, contributing to a deeper understanding of the maritime industry's dynamics. The structure includes literature review, methodology, findings, analysis, conclusions, and recommendations. The goal is to contribute to the discourse on environmental and economic dynamics post-IMO 2020, offering empirical assessments and insights for stakeholders in the shipping industry.
Λέξη κλειδί :Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)
Θείο
Ναύλοι
Επίδραση
Πετρέλαιο
International Maritime Organization (IMO)
Sulfur
Freight rates
Effect
Oil
Διαθέσιμο από :2023-12-12 17:18:44
Ημερομηνία έκδοσης :05-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-12 17:18:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsarouchi_Myrisklavou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf