ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Home advantage in soccer: Greece, COVID and Video Assistant Referee
Εναλλακτικός τίτλος :Πλεονέκτημα της έδρας στο ποδόσφαιρο: η Ελλάδα, ο COVID-19 και το VAR
Δημιουργός :Βουμβουράκη, Ελένη
Voumvouraki, Eleni
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Ntzoufras, Ioannis (Εξεταστής)
Papastamoulis, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10917
Περίληψη :Το πλεονέκτημα της έδρας στο ποδόσφαιρο είναι ένα φαινόμενο που μελετάται εδώ και δεκαετίες. Οι γηπεδούχες ομάδες έχουν καλύτερη απόδοση από τις φιλοξενούμενες τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και σε άλλα αθλήματα. Δύο παράγοντες μεταξύ άλλων, στους οποίους οφείλεται το πλεονέκτημα της έδρας είναι η παρουσία των φιλάθλων στα γήπεδα αλλά και η μεροληψία των διαιτητών προς τις γηπεδούχες ομάδες. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσουμε κατά πόσο μεταβλήθηκε το πλεοντέκτημα της έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από την εισαγωγή του Video assistant Referee (VAR) και την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού. Η εισαγωγή του νέου αυτού συστήματος (VAR) στο ποδόσφαιρο έγινε με σκοπό οι διαιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και ορθότητα. Επιπλέον, η πανδημία του κορωνοιού το 2020, είχε ως συνέπεια οι αγώνες να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί η επιρροή της απουσίας των φιλάθλων από τα γήπεδα. Εξετάσαμε αγώνες που πραγματοποιήθηκαν δυο έτη πριν και μετά το VAR και την πανδημία. Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων και όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με τη χρήση της R. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή στο θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από το πλεονέκτημα της έδρας, το VAR. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μαι βιβλιογραφική ανασκόπηση σε σχέση με την επίδραση του VAR και της πανδημίας στο πλεονέκτημα της έδρας. Τα κεφάλαια 3 και 4 περιλαμβάνουν τη θεωρία των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων και μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε αντίστοιχα. Στο 5ο κεφάλαιο εφαρμόζουμε τη θεωρία των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων στα δεδομένα μας και αναλύουμε τα ευρήματα που προέκυψαν. Το κεφάλαιο 6 περιλεμβάνει μια ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων που εξάγαμε.
Home advantage in football is a phenomenon that has been studied for decades. Home teams tend to perform better than away teams in football as well as in other sports. Two factors, among others, which account for the home advantage are the presence of fans in the stadiums and the referees’ bias towards home teams. The goal of this paper was to study whether home advantage in the Greek league has changed after the introduction of Video assistant Referee (VAR) and the onset of the coronavirus pandemic. VAR was introduced in football in order to assist referees to make decisions with greater accuracy and correctness. In addition, the coronavirus pandemic in 2020, which resulted in matches being played behind closed doors, provided a unique opportunity to study the influence of the absence of fans from the stadiums. We examined football matches that took place two years before and after VAR introduction and the COVID-19 pandemic. We used R and applied generalized linear modeling methods to implement the thesis. In the first chapter we introduce the theoretical background around the home advantage and VAR. The second chapter includes a literature review related to the effect of VAR and COVID-19 pandemic on home advantage. Chapters 3 and 4 contain the theory of generalized linear models and a first analysis of the data we used, respectively. In Chapter 5 we apply the theory of generalized linear models to our data and analyze the findings obtained. Chapter 6 is a summary of our conclusions.
Λέξη κλειδί :Πλεονέκτημα της έδρας
Ποδόσφαιρο
Κορονοϊός
Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα
Home advantage
Soccer
Covid-19
Generalized linear models
Video Assistant Referee (VAR)
Διαθέσιμο από :2023-12-09 00:32:05
Ημερομηνία έκδοσης :04-12-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-09 00:32:05
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Voumvouraki_2023.pdf

Τύπος: application/pdf