ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :IFRS 16: υιοθέτηση και επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of IFRS 16 adoption on the financial statements of the Greek listed companies
Δημιουργός :Γιάννη, Μαρία-Σοφία
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10895
Περίληψη :H έννοια των μισθώσεων, ο λογιστικός χειρισμός τους κι οι επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στις οικονομικές καταστάσεις συγκεντρώνει μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος τόσο στον λογιστικό κλάδο ευρύτερα όσο και στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικής (International Accounting Standards Board - IASB) δημοσίευσε το 2016 το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τις Μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16), και τέθηκε σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019. Η έκδοση του Προτύπου έφερε σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή αφού πλέον καταργεί τη διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοοικονομικές. Πιο αναλυτικά το νέο πρότυπο επιβάλει στον μισθωτή να αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου στο ενεργητικό και μία υποχρέωση μίσθωσης. Η παρούσα μελέτη εξετάζει το μέγεθος των επιπτώσεων στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αρχικά έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από 38 ελληνικές εισηγμένες εταιρείες των τελευταίων 10 ετών (2013-2022). Στη συνέχεια γίνεται η στατιστική ανάλυση και η παρουσιάζονται τα ευρήματα. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν σημαντικές επιπτώσεις για τις ελληνικές εταιρείες και τη λήψη οικονομικών τους αποφάσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και του ελέγχου των λειτουργικών δαπανών.
The concept of leasing, its accounting, and the latter’s effect on financial statements, is of significant interest both to the accounting industry at large, as well as to implementers of financial statements. Consequently, the International Accounting Standards Board (IASB) published in 2016 the new International Financial Reporting Standard on Leases (IFRS 16), which became effective for the annual accounting periods beginning on or after 01 January 2019. The publication of IFRS 16 brought about significant changes to the financial statements of leasers, as it abolished the distinction of leases into operational and financial. Specifically, the new standard requires the leaser to input a right-of-use under assets, and the leasing expense under liabilities. This study examines the extent of the effects IFRS 16 has had on Greek companies listed in the Athens Stock Exchange. Initially, data from 38 listed companies over a period of 10 years (2013–2022) are shown. Then, a statistical analysis followed by a presentation of results is conducted. According to the findings of the study, the IFRS 16 has had a significant effect on Greek companies and their financial decision-making, especially regarding asset management and the control of operational expenses.
Λέξη κλειδί :ΔΠΧΑ 16
Μισθώσεις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες
IFRS 16
Leases
Financial statements
Greek listed companies
Διαθέσιμο από :2023-12-04 21:20:43
Ημερομηνία έκδοσης :15-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-04 21:20:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gianni_2023.pdf

Τύπος: application/pdf