ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Transfer pricing regulations as measure to prevent multinational income shifting
Εναλλακτικός τίτλος :Οι κανονισμοί για τη συμμόρφωση με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Transfer pricing) ως εργαλείο για την καταπολέμηση της μεταφοράς του παγκόσμιου εισοδήματος των πολυεθνικών οργανισμών
Δημιουργός :Moundroulea, Elisavet
Μουνδρουλέα, Ελισάβετ
Συντελεστής :Chalevas, Constantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Ηevas, Dimosthenis (Εξεταστής)
Ballas, Apostolos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10866
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη αναλύει τα κίνητρα μεταφοράς φορολογητέου εισοδήματος μεταξύ αλλοδαπών συνδεδεμένων εταιριών της ίδιας πολυεθνικής επιχείρησης και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του νομοθετικού περιγράμματος για τις τιμές που εφαρμόζονται στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφεται η μεταφορά εισοδήματος και δίνεται έμφαση σε ειδικά κίνητρα και στρατηγικές που υιοθετούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, γίνεται μία ανασκόπηση των οδηγιών για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ (2022). Μετά την επισκόπηση των ανωτέρω, παρουσιάζεται το ερευνητικό μοντέλο σύμφωνα με τη μελέτη του Yoo (2022). Πιο συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων TP Catalyst (Orbis) της Bureau van Dijks χρησιμοποιείται για να εξεταστεί εάν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που μετατοπίζουν εισόδημα στο εξωτερικό αποθαρρύνονται όταν οι τοπικές ή αλλοδαπές φορολογικές αρχές υιοθετούν αυστηρότερους κανονισμούς κατά την περίοδο 2017-2021. Επιπλέον, το ίδιο δείγμα χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί εάν το μέγεθος της πολυεθνικής επιχείρησης υποστηρίζει τέτοιες συμπεριφορές. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτής της μελέτης συγκρίνονται με την έρευνα του Yoo (2022) Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα και συζητούνται τυχόν περιορισμοί της παρούσας έρευνας
This study analyzes income shifting incentives between foreign affiliates of an MNE and examines the effectiveness of transfer pricing regulations. In this context, multinational income shifting practices are investigated with a focus on special motives and strategies adopted by MNEs. Furthermore, an overview of the transfer pricing measurements is provided based on the relevant Guidelines of OECD (2022). By establishing these fundamental pillars, the research model is introduced according to Yoo’s study (2022). More specifically, Bureau van Dijks’s TP Catalyst (Orbis) database is utilized to examine whether income shifting behaviors of MNE’s are discouraged when stricter domestic or foreign transfer pricing rules are adopted during the period 2017-2021. Furthermore, the same sample was used to test whether the size of the MNE also supports such behaviors. Finally, the findings of this study are compared to Yoo (2022) and conclusions are drawn while potential limitations are discussed.
Λέξη κλειδί :Ενδοομιλικές συναλλαγές
Μεταφορά παγκόσμιου εισοδήματος
Διεθνής φορολογία
Πολυεθνικοί οργανισμοί
Transfer pricing
Multinational income shifting
International tax
Multinational Enterprises (MNEs)
Διαθέσιμο από :2023-12-01 14:02:09
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-12-01 14:02:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moundroulea_2023.pdf

Τύπος: application/pdf