ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργανωσιακή αλλαγή. Μελέτη περίπτωσης: πληροφοριακό σύστημα στο Πρωτοδικείο Αθηνών (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)
Εναλλακτικός τίτλος :Organizational change. Case study: information system at the Court of First Instance of Athens (Integrated Civil and Criminal Justice Case Management System OSSDY-PP)
Δημιουργός :Πλέσσα, Γεωργία
Συντελεστής :Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρουμανιάς, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Χριστόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10849
Περίληψη :Το Μέρος Α΄ της εργασίας περιλαμβάνει το θεωρητικό σκέλος που αφορά στην έννοια της οργανωσιακής αλλαγής. Στα κεφάλαια 1.1 έως 1.12 γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η οργανωσιακή αλλαγή, οι τύποι και οι διαστάσεις της, οι βασικοί φορείς της αλλαγής, τα κύρια μοντέλα διαχείρισης, οι βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της και οι λόγοι αποτυχίας αυτής καθώς και οι στάσεις απέναντι στην αλλαγή και κυρίως η ετοιμότητα και η αντίσταση απέναντι στην αλλαγή.Στο Μέρος Β΄ παρουσιάζεται η οργανωσιακή-τεχνολογική αλλαγή που επήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με την εισαγωγή και εφαρμογή του νέου πληροφορικού συστήματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)» και αναφέρονται δύο βασικά μοντέλα αξιολόγησης της τεχνολογίας.Στο Μέρος Γ΄ παρουσιάζεται η έρευνα που έλαβε χώρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών μέσω της χρήσης ανώνυμων ερωτηματολογίων για συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Σκοπός της έρευνας ήταν η εμπειρική διερεύνηση της αλλαγής που έλαβε χώρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών (της εισαγωγής και εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) και συγκεκριμένα η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών και του βαθμού αποδοχής της τεχνολογίας από τους εσωτερικούς χρήστες (δικαστικούς υπαλλήλους) μέσα από τη συνδυαστική χρήση δύο μοντέλων, του μοντέλου επιτυχίας των πληροφοριακών συστημάτων των Delone & Mclean (μοντέλο μέτρησης ικανοποίησης) και του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας TAM του Davis, καθώς του βαθμού ετοιμότητάς τους απέναντι στη αλλαγή αυτή, με τη χρήση των μεταβλητών του μοντέλου των Holt, Armenakis, Feild & Harris. Στο τέλος ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων και ευρημάτων της έρευνας, καθώς και ο σχολιασμός τους.
Part A of the paper includes the theoretical part that concerns the concept of organizational change. In chapters 1.1 to 1.12, an attempt is made to approach organizational change, its types and dimensions, the main agents of change, the main management models, the basic conditions for its success and the reasons for its failure, as well as the attitudes, through the literature review towards change and above all readiness and resistance towards change.In Part B, the organizational-technological change that occurred at the Court of First Instance of Athens with the introduction and implementation of the new IT system "Integrated System for the Management of Political & Criminal Justice Cases (OSSDY-PP)" is presented and two basic technology evaluation models are mentioned.Part C presents the research that took place at the Court of First Instance of Athens through the use of anonymous questionnaires to collect primary data. The purpose of the research was the empirical investigation of the change that took place in the Court of First Instance of Athens (the introduction and implementation of the new information system OSSDY-PP) and specifically the investigation of the degree of satisfaction of the judicial officers of the Court of First Instance of Athens and the degree of acceptance of the technology by the internal users (judicial officers) through the combined use of two models, Delone & Mclean's information systems success model (satisfaction measurement model) and Davis' TAM technology acceptance model, as well as their degree of readiness towards this change, with the using the Holt, Armenakis, Feild & Harris model variables. At the end follows the analysis of the results and findings of the research, as well as their commentary.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή αλλαγή
Πληροφοριακό σύστημα
Ικανοποίηση εσωτερικού χρήστη
Αποδοχή τεχνολογίας
Ετοιμότητα για αλλαγή
Organizational change
Information system
Internal user satisfaction
Technology acceptance
Readiness to change
Ημερομηνία :14-11-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :21-11-2023
Ημερομηνία αποδοχής :21-11-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Plessa_2023.pdf

Τύπος: application/pdf