ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The pandemic impact on the pharmaceutical world and the new normal: financial performance evaluation with metrics and ESG analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κόσμο των φαρμακευτικών και η νέα κανονικότητα: χρηματοοικονομική ανάλυση με δείκτες και ανάλυση ESG
Δημιουργός :Krommyda, Artemisia
Κρομμύδα, Αρτεμισία
Συντελεστής :Karatzimas, Sotirios (Επιβλέπων καθηγητής)
Vlismas, Orestis (Εξεταστής)
Demoirakos, Efthimios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10842
Περίληψη :Αυτή η μελέτη στοχεύει να αναλύσει τις ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις που είχε η παγκόσμια πανδημία Covid-19 στις κορυφαίες εταιρείες πωλήσεων που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό τομέα, χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικούς KPI και να διερευνήσει τις νέες τάσεις και κανόνες που ακολουθούν ως συνέπεια αυτού, λαμβάνοντας υπόψη βιωσιμότητα.Ο τομέας έχει μεγάλο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Λόγω της φύσης του, επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια κοινωνία και το περιβάλλον και βρίσκεται σε στενή σχέση με άλλους τομείς. Όλοι αυτοί οι λόγοι αποτελούν το τέλειο τοπίο για να πραγματοποιηθεί η έρευνά μας, καθώς οι βαθμολογίες ESG είναι τεράστιας σημασίας και πιο χρήσιμες από ποτέ στο φαρμακευτικό περιβάλλον.Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε δείγμα δέκα κορυφαίων εταιρειών του κλάδου και εξετάζεται η οικονομική τους απόδοση μέσα από την ανάλυση των δημοσιευμένων μεγεθών και μετρήσεων τους, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, την τελευταία δεκαετία.Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο μέλλον των εταιρειών με υψηλές επιδόσεις, που έχουν περάσει από πολλές προκλήσεις αλλά συνολικά κέρδισαν τη μάχη.Τέλος, το δεύτερο μέρος της έρευνας εστιάζει στη συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών ESG αυτού του ίδιου δείγματος και της αντίστοιχης οικονομικής απόδοσης και επιχειρεί να αποδείξει το σημείο που έχουν εξετάσει διάφορες έρευνες. η θετική συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων ESG μιας εταιρείας και των οικονομικών της επιδόσεων.
This study aims to analyze the qualitative and quantitative impacts that the global pandemic Covid-19 had on the top sales companies operating in the pharmaceutical sector, using financial KPIs and investigate the new trends and norms that they are following as a consequence of that, considering sustainability.The sector has a great social, economic and political impact around the world. Due to its nature, it directly affects global society and environment and is in close relationship with other sectors. All these reasons form the perfect landscape for our research to take place, since the ESG scores are of immense importance and more useful than ever in the pharmaceutical setting.For this purpose, a sample of ten leading companies of the industry was selected, and their financial performance is examined through the analysis of their published figures and metrics, in combination to the conditions of the global economy, over the last decade. The results show a really promising future of the high performing firms, that have gone through multiple challenges but overall won the battle. Finally, the second part of the research focuses on the correlation between ESG scores of this same sample and the respective financial performance, and attempts to prove the point that various researches have examined; the positive correlation between the ESG metrics of a company and its financial performance.
Λέξη κλειδί :Πανδημία Covid-19
Φαρμακευτικός κλάδος
Βαθμολογία ESG
Covid-19 pandemic
Pharmaceutical sector
ESG score
Διαθέσιμο από :2023-11-15 00:23:17
Ημερομηνία έκδοσης :11/14/2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-15 00:23:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Krommyda_2023.pdf

Τύπος: application/pdf