ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of aggregate risk factors in shipping stock returns
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίπτωση των παραγόντων κινδύνου στις ναυτιλιακές αποδόσεις
Δημιουργός :Μπιμπίκα, Γεωργία
Bimpika, Georgia
Συντελεστής :Rompolis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanouil (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10804
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τα κύρια στοιχεία που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των ναυτιλιακών αποθεμάτων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρέχει μια σε βάθος εξέταση των συνολικών παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ναυτιλιακών αποθεμάτων και τον αντίκτυπό τους στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Εμβαθύνει σε πολυάριθμες οικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές και στις επιπτώσεις τους στις μετοχές της ναυτιλίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τους επαγγελματίες του κλάδου. Στην εμπειρική ανάλυση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 2016 έως το 2022 και το Μοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαίων Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM) έχουμε συμπεριλάβει μακροοικονομικούς παράγοντες ως πρόσθετες πηγές κινδύνου, με στόχο να κατανοήσουμε πώς το προφίλ κινδύνου-απόδοσης των ναυτιλιακών αποθεμάτων διαφέρει σε διάφορους κλάδους. Στην ανάλυση διαπιστώνεται ότι οι παγκόσμιοι μακροοικονομικοί δείκτες όπως ο δείκτης MSCI World, οι ρυθμοί πληθωρισμού, η βιομηχανική παραγωγή των G7 και της Κίνας και τα επιτόκια έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις μετοχές της ναυτιλίας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτών των παραγόντων διαφέρει μεταξύ των ναυτιλιακών τομέων. Τα ευρήματα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές και τους ενδιαφερόμενους, ρίχνοντας φως στον ρόλο της ναυτιλιακής βιομηχανίας ως δείκτη των παγκόσμιων οικονομικών τάσεων. Προσθέτει μια καλύτερη γνώση της δυναμικής κινδύνου-απόδοσης του κλάδου, επιτρέποντας πιο ενημερωμένες αποφάσεις στον περίπλοκο κόσμο της ναυτιλίας. Τέλος, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή πλοήγηση σε αυτόν τον δυναμικό και παγκόσμιο τομέα.
The aim of this thesis is to examine the major components that have a substantial impact on shipping stock returns. The literature review provides an in-depth examination of the aggregate risk factors influencing shipping stock returns and their impact on the maritime industry. It delves into numerous economic and financial variables and their effects on shipping stocks, providing significant insights for investors and industry professionals. The empirical analysis, using data from 2016 to 2022, goes beyond the Capital Asset Pricing Model (CAPM) to include macroeconomic factors as additional sources of risk, with the goal of understanding how shipping stocks' risk-return profile differs from national and other industry indices. The analysis finds that global macroeconomic indices such as the MSCI World index, inflation rates, G7 and China industrial production, and interest rates have a considerable impact on shipping shares. However, the loadings of these factors differs among the shipping sectors. The findings provide useful insights for investors and stakeholders, shedding light on the role of the shipping industry as an indicator of global economic trends. It adds to a better knowledge of the sector's risk-return dynamics, allowing for more informed decisions in the complex and linked world of shipping. Finally, it provides critical insights for properly navigating this dynamic and globally interconnected sector.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Κίνδυνος
Αποδόσεις
Shipping
Risk
Returns
Διαθέσιμο από :2023-11-01 14:44:03
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-11-01 14:44:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bimpika_2023.pdf

Τύπος: application/pdf