ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The relation between funding liquidity and bank risk during the Covid-19 pandemic
Εναλλακτικός τίτλος :Σχέση μεταξύ του κινδύνου αναχρηματοδότησης και τραπεζικού κινδύνου την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού
Δημιουργός :Ηλιόπουλος, Βασίλειος
Iliopoulos, Vasileios
Συντελεστής :Episcopos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :19p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10799
Περίληψη :Αυτή η διπλωματική εργασία εξερευνά την περίπλοκη σχέση μεταξύ του κινδύνου αναχρηματοδότησης και του κινδύνου τραπεζών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής αναταραχής που ακολούθησε την κρίση του 2007 και την πανδημία COVID-19. Η μελέτη εμβαθύνει στον αντίκτυπο του κινδύνου ρευστότητας στη σταθερότητα και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επισημαίνοντας τη σημασία του κινδύνου αναχρηματοδότησης στον τραπεζικό τομέα. Η περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από το πρώτο τρίμηνο του 2001 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καλύπτοντας την κρίσιμη φάση της πανδημίας COVID-19.Η έρευνα χρησιμοποιεί ένα panel regression model με heteroskedasticity robust error για να αποτυπώσει τη σχέση μεταξύ του κινδύνου μιας τράπεζας και της ρευστότητάς της. Αυτό το μοντέλο λαμβάνει υπόψη διάφορες μεταβλητές ελέγχου μαζί bank-specific και time-specific effects, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνάμεις που δρουν.Επιπλέον, η εργασία αναλύει το εξελισσόμενο τοπίο των τραπεζικών κανονισμών, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Αξιολογεί τον ρόλο των ρυθμιστικών πλαισίων στον καθορισμό των αντιδράσεων των τραπεζών στους κινδύνους ρευστότητας και εξετάζει την αποτελεσματικότητα αυτών των κανονισμών στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας.Συνοψίζοντας, αυτή η εργασία παρέχει πληροφορίες για την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του κινδύνου ρευστότητας χρηματοδότησης και του κινδύνου τραπεζών. Επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της αποτελεσματικής διαχείρισης ρευστότητας και της ρυθμιστικής εποπτείας στην προστασία του τραπεζικού τομέα από πιθανές κρίσεις.
This thesis explores the intricate relationship between funding liquidity risk and bank risk, particularly in the context of the financial turmoil surrounding the 2007 crisis and the COVID-19 pandemic. The study delves into the impact of liquidity risk on the stability and operation of financial institutions, highlighting the significance of funding liquidity risk in the banking sector. The period examined spans from the first quarter of 2001 to the fourth quarter of 2022, encompassing the critical phase of the COVID-19 pandemic.The research employs a panel regression model with heteroskedasticity errors to capture the relationship between a bank's risk and its liquidity. This model accounts for various control variables along with bank-specific and time-specific effects, offering a comprehensive view of the dynamics at play.Further, the thesis discusses the evolving landscape of banking regulations, particularly in the aftermath of major financial crises. It assesses the role of regulatory frameworks in shaping banks' responses to liquidity risks and examines the effectiveness of these regulations in promoting financial stability.In conclusion, this thesis provides valuable insights into the complex interplay between funding liquidity risk and bank risk. It highlights the critical role of effective liquidity management and regulatory oversight in safeguarding the banking sector against potential crises. The findings of this study are particularly relevant for policymakers and financial institutions aiming to enhance the resilience of the banking system in the face of economic uncertainties.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικός κίνδυνος
Κίνδυνος αναχρηματοδότησης
Πανδημία
Bank risk
Funding liquidity risk
Pandemic
Διαθέσιμο από :2023-10-29 20:22:30
Ημερομηνία έκδοσης :02-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-29 20:22:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Iliopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf