ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Income inequality: trends and determinants
Εναλλακτικός τίτλος :Εισοδηματική ανισότητα: τάσεις και καθοριστικοί παράγοντες
Δημιουργός :Μερκούρη, Κέβι
Merkouri, Kevi
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :https://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10773
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης, της εκπαίδευσης και της εισοδηματικής ανισότητας. Επίσης, εξετάζει την τάση της εισοδηματικής ανισότητας στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Για το σκοπό αυτό, η έρευνα χρησιμοποιεί μια διατομεακή μελέτη 20 χωρών (10 ανεπτυγμένες και 10 αναπτυσσόμενες οικονομίες) από το 1995 έως το 2015, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Gini ως ανεξάρτητη μεταβλητή και τρεις βασικές επεξηγηματικές μεταβλητές: Δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη, άνοιγμα (ή απελευθέρωση) εμπορίου και τον μέσο αριθμό ετών εκπαίδευσης ως δείκτες για την τεχνολογία, την παγκοσμιοποίηση και την εκπαίδευση, αντίστοιχα.Τα ευρήματα δείχνουν μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της τεχνολογίας και της εισοδηματικής ανισότητας, η οποία διαφέρει από την κύρια θεωρητική μας υπόθεση που συσχετίζει την τεχνολογία με υψηλότερα επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας. Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση και η εκπαίδευση φαίνεται να είναι σύμφωνες με την πλειοψηφία της σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και οι δύο μεταβλητές δείχνουν να σχετίζονται αρνητικά με την εισοδηματική ανισότητα.Η τάση της εισοδηματικής ανισότητας εμφανίζεται στο σύνολο της ελαφρώς πτωτική, ωστόσο όταν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, τα αποτελέσματα διαφέρουν. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν μια αυξανόμενη τάση προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ οι αναπτυσσόμενες παρουσιάζουν πτωτική τάση. Ωστόσο, αναπτυσσόμενες χώρες από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές παρουσιάζουν διαφορετικά μοτίβα στα επίπεδα της εισοδηματικής τους ανισότητας.
The current study investigates the relationship between technology, globalization, education, and income inequality. Also, it examines the trend of income inequality in developed and developing economies. For that purpose, the research uses a cross-sectional study of 20 countries (10 advanced and 10 developing economies) from 1995 to 2015, using the Gini coefficient as an independent variable and three key explanatory variables: R&D expenditures, trade openness, and the average number of years of schooling as proxies for technology, globalization, and education, respectively.The findings show a negative correlation between technology and income inequality, which differs from our main theoretical premise relating technology to higher levels of income inequality. However, globalization and education appear to be consistent with the majority of the relevant literature's indicated relationship, as both variables show a negative correlation with income inequality.The trend of income inequality suggests a slight downward trend, but when divided into developed and developing economies, the results diverge. Advanced economies show a rising tendency towards income inequality, while developing countries show a downward trend. Though countries from different geographical areas exhibit varying patterns in their income inequality levels.
Λέξη κλειδί :Εισοδηματική ανισότητα
Παγκοσμιοποίηση
Εκπαίδευση
Τεχνολογία
Τάσεις
Income inequality
Globalization
Education
Technology
Trends
Ημερομηνία έκδοσης :12-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :21-10-2023
Ημερομηνία αποδοχής :21-10-2023
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Merkouri_2023.pdf

Τύπος: application/pdf