ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of gender stereotypes on negotiation
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιπτώσεις των έμφυλων στερεοτύπων στην διαπραγμάτευση
Δημιουργός :Βλάχου, Ιωάννα
Vlachou, Ioanna
Συντελεστής :Kalyvitis, Sarantis (Επιβλέπων καθηγητής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Blavoukos, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10761
Περίληψη :Αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο των έμφυλων στερεοτύπων στη διαπραγματευτική διαδικασία. Οι γυναίκες διαπραγματευτές και επαγγελματίες υφίστανται σε υψηλά ποσοστά τις επιπτώσεις των έμφυλων στερεοτύπων, σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, τόσο στη διαπραγμάτευση όσο και στην καριέρα τους. Για να εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποιούμε τη θεωρία των έμφυλων στερεοτύπων και τα ευρήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα στις διαπραγματεύσεις και την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Διακρίσεις παράγονται όταν τα άτομα δεν πληρούν ή παραβιάζουν τα έμφυλα στερεότυπα. Ο προσδιορισμός των επαγγελματικών στερεοτύπων ως αρσενικών, και τα φαινόμενα «lack of fit» και «social management dilemma», είναι τα κυριότερα στερεοτυπικά φαινόμενα, που προκαλούν διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών. Αυτή η μελέτη εστιάζει στη συσχέτιση των επιτυχημένων διαπραγματεύσεων με την ανέλιξη των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Προκειμένου να εξετάσουμε αυτή τη σύνδεση, αναλύσαμε τις καριέρες δύο γυναικών ηγετών της Angela Merkel και της Sheryl Sandberg. Η ανάλυση των περιπτωσιολογικών μελετών αποκάλυψε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιτυχημένων γυναικών διαπραγματευτών και της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Ο κρίσιμος παράγοντας που διευκόλυνε την επιτυχία τους είναι ο συμβιβασμός με μια ισορροπία επαγγελματικών (ανδρικών) στερεοτύπων και γυναικείων στερεοτύπων.
This study examines the impact of gender stereotypes in the negotiating process. Female negotiators and professionals suffer in high rates the negative impact of gender stereotypes, in comparison to their male counterparts, both in negotiation and their career. To examine this phenomenon, we use gender stereotypes theory and research findings on the impact of gender stereotypes on negotiations and the career advancement of women. Discrimination is produced when individuals do not fulfill or violate gender stereotypes. The identification of professional stereotypes as masculine, the “lack of fit” narratives and the impression management dilemma, are the main discriminating phenomena, that create a double bind for women. This study focuses on the correlation of negotiation success with the advancement of women in decision making positions; in order to examine this connection, we analyzed the professional trajectories of two female leaders Angela Merkel and Sheryl Sandberg. The analysis of the case studies revealed a strong correlation between successful female negotiators and their professional advancement. The critical factor that facilitated their success is the compromise with a balance of professional (masculine) stereotypes and feminine stereotypes.
Λέξη κλειδί :Έμφυλα στερεότυπα
Διαπραγματεύσεις
Έμφυλες διακρίσεις
Επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών
Ηγεσία
Gender stereotypes
Negotiations
Gender discrimination
Women advancement
Leadership
Διαθέσιμο από :2023-10-17 13:21:21
Ημερομηνία έκδοσης :05-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-17 13:21:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf