ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of Covid-19 on GDP of Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση του κορονοϊού στο ΑΕΠ της Ελλάδας
Δημιουργός :Κρητικού, Βασιλική
Kritikou, Vasiliki
Συντελεστής :Vrontos, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Besbeas, Panagiotis (Εξεταστής)
Kyriakidis, Epaminondas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10725
Περίληψη :Η νόσος του κορονοϊού 2019 (COVID-19) είναι μια μεταδοτική ασθένεια που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και επηρέασε πολλούς τομείς. Πρώτα από όλα επηρεάστηκε η ανθρώπινη υγεία, αλλά και η πολιτική, η οικολογία, ο πολιτισμός και η παγκόσμια οικονομία. Σε αυτή την έρευνα εστιάζουμε στον τελευταίο τομέα.Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να εξετάσουμε εάν ο κορονοϊός επηρέασε τον οικονομικό τομέα της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, η μεταβλητή ενδιαφέροντός μας είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας. Για να εκτιμήσουμε την ανάπτυξη του ΑΕΠ θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μοντέλα: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Παλινδρόμηση Ποσοστιαίων Σημείων, καθώς και τρία μοντέλα Μηχανικής Μάθησης: το μοντέλο Δένδρου Παλινδρόμησης, το Τυχαίο Δάσος και το μοντέλο Παλινδρόμησης Lasso. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι ο Covid-19 επηρέασε αρνητικά την οικονομία της Ελλάδας και δείχνει ποια μοντέλα ήταν πιο αποτελεσματικά.
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a contagious disease, that was spread worldwide. Human health was affected, but also politics, ecology, culture and global economy. In this study we focus on the last area mentioned.More specifically, our goal is to examine whether coronavirus affected the economic sector of Greece. For this purpose, our variable of interest is the Gross Domestic Product (GDP) of Greece. We will use the following models in order to assess the GDP growth: Standard Linear and Quantile Regression analysis, as well as three Machine Learning models: the Regression Tree model, the Random Forest and the Lasso regression model. This study proves that Covid-19 impacted negatively the economy of Greece and shows which models were the most effective.
Λέξη κλειδί :Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Κορονοϊός
Μηχανική μάθηση
Παλινδρόμηση ποσοστιαίων σημείων
Gross Domestic Product (GDP)
Covid-19
Machine learning (ML)
Quantile regression analysis
Διαθέσιμο από :2023-10-04 17:30:09
Ημερομηνία έκδοσης :03-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-10-04 17:30:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kritikou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf