ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Herding in cryptocurrency markets: international evidence during crisis
Εναλλακτικός τίτλος :Η αγελαία συμπεριφορά (herding) στην αγορά των κρυπτονομισμάτων: διεθνή ευρήματα σε περιόδους κρίσης
Δημιουργός :Zisimopoulou, Alexandra
Ζησιμοπούλου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Spyrou, Spyridon (Επιβλέπων καθηγητής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10720
Περίληψη :Αυτή η μελέτη ερευνά την «αγελαία» συμπεριφορά των επενδυτών ή αλλιώς herding στην αγορά των κρυπτονομισμάτων μετά την ανακοίνωση παγκοσμίως σημαντικών αρνητικών γεγονότων. Ξεκινούμε με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αγελαία συμπεριφορά στη χρηματοοικονομία και στη συνέχεια, εμβαθύνουμε στη βιβλιογραφία που αφορά την αγορά των κρυπτονομισμάτων, έναν τομέα που προσελκύει αυξανόμενη προσοχή λόγω των ιστορικών αποδόσεών του και των μοναδικών χαρακτηριστικών του. Η σχέση μεταξύ του φαινομένου herding και των κρυπτονομισμάτων χαρακτηρίζεται από την τάση των επενδυτών σε κρυπτονομίσματα να μιμούνται τις ενέργειες άλλων, ενισχύοντας τις κινήσεις της αγοράς. Η ενσωματωμένη αστάθεια των κρυπτονομισμάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη παραδοσιακών θεμελιωδών δεδομένων, τα καθιστά ευάλωτα στον συναισθηματικό και εικαστικό εμπορικό χαρακτήρα. Η αγελαία συμπεριφορά συχνά εντείνεται κατά τη διάρκεια αναταραχών στην αγορά ή κατά τη δημοσίευση σημαντικών ειδήσεων, οδηγώντας σε υπερβολικές διακυμάνσεις των τιμών. Η κατανόηση αυτής της σχέσης είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς και του αντικτύπου των εξωτερικών παραγόντων στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, φωτίζοντας τις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες σε αυτήν την αναδυόμενη τάξη περιουσιακών στοιχείων. Παρά την αυξανόμενη δημοφιλία των κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως η πανδημία Covid-19 και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, δεν έχουν προηγηθεί μελέτες που να εξετάζουν την αντίδραση των επενδυτών μετά τις ανακοινώσεις αυτών των γεγονότων. Αυτό το άρθρο καλύπτει αυτό το κενό ερευνών, ερευνώντας εάν οι τάσεις της αγελαίας συμπεριφοράς μεταξύ των επενδυτών σε κρυπτονομίσματα εντείνονται ως αντίδραση σε αρνητικά νέα. Η ανάλυσή μας χρησιμοποιεί μεθόδους CSSD (Cross-Sectional Standard Deviation) και CSAD (Cross-Sectional Absolute Deviation) για τη μέτρηση του φαινομένου του herding μέσα στις 10 κορυφαίες ψηφιακές νομίσματα που καταχωρούνται στο coinmarketcap.com, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Επικεντρωνόμαστε σε ένα διάστημα 7 ημερών πριν και μετά από τις ανακοινώσεις της πανδημίας Covid-19 στις 11 Μαρτίου 2020 και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν μια αύξηση της συμπεριφοράς αυτής αμέσως μετά από και τα δύο αρνητικά γεγονότα. Ενώ η διαφορά στη CSSD πριν και μετά από την ανακοίνωση της πανδημίας φαίνεται στατιστικά ασημαντική, τα αποτελέσματα μετά την ανακοίνωση της εισβολής είναι πιο έντονα, υποδεικνύοντας εντεινόμενη αγελαία συμπεριφορά μεταξύ των επενδυτών σε κρυπτονομίσματα μετά από ξαφνικές κρίσεις παγκοσμίου χαρακτήρα. Μελλοντικές έρευνες που εξετάζουν επιπλέον αρνητικά γεγονότα, τόσο παγκόσμια όσο και τοπικά, μπορεί να αξίζει τον κόπο να διερευνηθούν για να υποστηρίξουν περαιτέρω αυτά τα ευρήματα.
This study investigates the herding behavior of investors in the cryptocurrency market following the announcement of globally significant adverse news events. We begin by reviewing the literature on herding behavior in finance and subsequently, we delve into the literature concerning the cryptocurrency market, a realm garnering increased attention due to its historic returns and unique characteristics. The relationship between herding phenomena and cryptocurrencies is marked by the tendency of cryptocurrency investors to mimic the actions of others, amplifying market movements. Cryptocurrencies' inherent volatility, coupled with a lack of traditional fundamentals, makes them susceptible to emotional and speculative trading. Herding behavior often intensifies during market upheavals or major news events, leading to exaggerated price fluctuations. Understanding this relationship is crucial for assessing market dynamics and the impact of external factors on cryptocurrency prices, shedding light on the unique challenges and opportunities within this emerging asset class.Despite the growing popularity of cryptocurrencies during crises such as the Covid-19 pandemic and the Russo-Ukrainian conflict, no prior studies have examined investor reactions following the announcements of these events. This paper addresses this gap by investigating whether herding tendencies among cryptocurrency investors intensify in response to adverse news. Our analysis employs CSSD (Cross-Sectional Standard Deviation) and CSAD (Cross-Sectional Absolute Deviation) methods to measure herding within the top 10 digital coins listed on coinmarketcap.com, which represent a significant portion of the cryptocurrency market. We focus on a 7-day period before and after the announcements of the Covid-19 pandemic on March 11, 2020, and Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022. Our findings indicate an increase in herding behavior immediately following both adverse news events. While the difference in CSSD before and after the pandemic announcement appears statistically insignificant, the results following the invasion announcement are more pronounced, suggesting heightened herding among cryptocurrency investors after sudden shocks of a global nature. Future research exploring additional adverse news events, both globally and locally, may be worth pursuing to further support these findings.
Λέξη κλειδί :Αγελαία συμπεριφορά
Κρυπτονομίσματα
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Οικονομική κρίση
Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος
Πανδημία
Herding
Cryptocurrencies
Behavioral finance
Economic crisis
Russia-Ukraine war
Covid-19
Διαθέσιμο από :2023-09-28 12:49:38
Ημερομηνία έκδοσης :28-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-28 12:49:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zisimopoulou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf

Zisimopoulou_2023.zip