ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The economic effects of the increases in energy prices over recent years
Εναλλακτικός τίτλος :Οι οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας τα τελευταία χρόνια
Δημιουργός :Βασιλάκου, Ευαγγελία
Vasilakou, Evangelia
Συντελεστής :Spyrou, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Episcopos, Athanasios (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10712
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα εξετάζει λεπτομερώς τη σχέση μεταξύ των τιμών της ενέργειας και σημαντικών οικονομικών μεταβλητών στην ελληνική οικονομία μεταξύ 1999 και 2022. Το επίκεντρο είναι ο σημαντικός ρόλος της ενέργειας στην οικονομία και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, η έρευνα εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των τιμών της ενέργειας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη πώς αυτές οι σχέσεις μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά πλαίσια και στάδια ανάπτυξης. Επίσης, η μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού για να διαλευκάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διακυμάνσεων των ενεργειακών τιμών και του επιπέδου τιμών στην οικονομία της Ελλάδας. Τέλος, η μελέτη εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ των τιμών της ενέργειας και της ανεργίας, προσφέροντας πληροφορίες για το πώς αυτοί οι δύο παράγοντες αλληλεπιδρούν στην αγορά εργασίας. Με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων, η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των τιμών της ενέργειας και σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών στην Ελλάδα. Με το πιο πολύτιμο εύρημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας να είναι η θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ρυθμού πληθωρισμού και του ΔΤΚ Ενέργειας. Η γνώση που θα αποκτηθεί από τη μελέτη στοχεύει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της βιώσιμης χρήσης ενέργειας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
This thesis examines in detail the relationship between energy prices and important economic variables in the Greek economy between 1999 and 2022. The focus is on the important role of energy in the economy and its impact on economic growth, employment and inflation. In particular, the research examines the relationships between energy prices and gross domestic product, considering how these relationships can differ in different contexts and stages of development. Also, the study examines the relationship between energy prices and inflation to shed light on the interactions between energy price fluctuations and the level of prices in the Greek economy. Lastly, the study looks at the connection between energy prices and unemployment, offering information on how these two factors interact within the labor market. By using econometric methods this study aims to investigate the complex relationships between energy prices and important macroeconomic indicators in Greece. With the most valuable finding of this thesis being the positive and statistically significant relationship between the inflation rate and the Energy CPI. The knowledge to be gained by the study aims to contribute to a better understanding of sustainable energy use and economic development in Greece.
Λέξη κλειδί :Τιμή ενέργειας
Μακροοικονομικές μεταβλητές
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Energy price
Macroeconomic variables
Gross Domestic Product
Διαθέσιμο από :2023-09-30 22:59:53
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-30 22:59:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vasilakou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf