ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The main determinants of corporate cash holdings in Europe
Εναλλακτικός τίτλος :Οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες των εταιρικών διαθεσίμων στην Ευρώπη
Δημιουργός :Γιοβάνης, Αθανάσιος
Giovanis, Athanasios
Συντελεστής :Episcopos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Leledakis, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10707
Περίληψη :Η έρευνα αυτή μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των εταιρικών διαθεσίμων μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών, εστιάζοντας στην επιρροή του μεγέθους της επιχείρησης, της κερδοφορίας, της μόχλευσης, του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και της ποιότητας διακυβέρνησης. Χρησιμοποιώντας ένα οικονομετρικό μοντέλο, η έρευνα αξιολογεί τον αντίκτυπο κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής για τα εταιρικά ταμειακά διαθέσιμα, ενώ ελέγχει και για άλλους παράγοντες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα τελευταία από το 2022, καθώς αυτή η έρευνα σκοπεύει να δώσει μια σαφή και ενημερωμένη προοπτική του τρόπου με τον οποίο οι παράμετροι επηρεάζουν τα ταμειακά διαθέσιμα στις επιχειρήσεις Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι καμία από τις μεταβλητές δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στα ταμειακά διαθέσιμα στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του 0,05, υποδηλώνοντας ότι άλλοι παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο μπορεί να επηρεάζει τα αποθεματικά μετρητών ή ότι οι σχέσεις μπορεί να είναι μη γραμμικές. Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με κάποια υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά ευθυγραμμίζονται με την αντίληψη ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφόρων πλαισίων, κάτι που είναι μια πολύ σημαντική υπόδειξή της βιβλιογραφίας εν γένει. Η μελέτη συμβάλλει στην κατανόηση των εταιρικών διαθεσίμων στην Ευρώπη και παρέχει τη βάση για περαιτέρω έρευνα.
This study investigates the determinants of corporate cash holdings among European companies, focusing on the influence of firm size, profitability, leverage, GDP growth rate, and quality of governance. Using an econometric model, the study assesses the impact of each independent variable on corporate cash reserves while controlling for other factors. The data that have been used are the latest one from 2022 as this research intends to give a clear and up to date outlook of how these parameters affect cash reserves in firms The results reveal that none of the variables had a statistically significant impact on cash reserves at the 0.05 level, suggesting that other factors not included in the model may be influencing cash reserves, or that the relationships may be non-linear or interactive. The findings contrast with some existing literature but align with the notion that the determinants of corporate cash holdings can vary across different contexts which is a very significant mention of the literature in general. The study contributes to the understanding of corporate cash holdings in Europe and provides a basis for further research.
Λέξη κλειδί :Εταιρικά χρηματικά διαθέσιμα
Μέγεθος επιχείρησης
Κερδοφορία
Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
Corporate cash reserves
Corporate cash holdings
Firm size
Profitability
GDP growth rate
Διαθέσιμο από :2023-09-28 14:35:41
Ημερομηνία έκδοσης :26-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-28 14:35:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giovanis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf