ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Monitoring techniques for conversion rate index
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχνικές ελέγχου για τον δείκτη conversion rate
Δημιουργός :Κολλιάκος, Μάριος
Kolliakos, Marios
Συντελεστής :Psarakis, Stelios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kyriakidis, Epaminondas (Εξεταστής)
Vrontos, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10690
Περίληψη :Η πτυχιακή παρουσιάζει βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και αναφέρεται στη θεωρία των χρονοσειρών και στη θεωρία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι αυτές και συσχετίστηκαν με τους δείκτες ρυθμού μετατροπής (σχετικούς με τον τομέα του μάρκετινγκ) μιας εταιρείας πώλησης επίπλων. Τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν με την κατάλληλη άδεια από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.Αρχικά, εφαρμόστηκε ένα μοντέλο ανάλυσης χρονοσειρών για την αξιολόγηση των μεταβολών των διαθέσιμων δεικτών με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, οι τιμές των δεικτών προβλέφθηκαν αφού είχε εφαρμοστεί το κατάλληλο μοντέλο χρονοσειρών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικού ελέγχου για δεδομένα αυτοσυσχέτισης για τον εντοπισμό τυχαίων μεταβολών και την ποιοτική επικύρωση των μεταβολών αυτών. Τέλος, τα κέρδη της εταιρείας εκτιμήθηκαν με βάση το κατασκευασμένο υπόδειγμα.
In this thesis, we attempted to present basic marketing concepts and referred to time series theory and statistical quality control theory. These methods were then applied and related to the conversion rate indicators (relevant to the marketing field) of a certain furniture sales company. These data were obtained with appropriate permission from the company in question.First, a time series analysis model was applied to evaluate the change over time of the available indicators. Next, once the appropriate time series model is applied, the value of the indicator is predicted. Next, quality control analysis methods for autocorrelation data are used to identify random changes and to qualitatively validate these changes. Finally, we attempt to estimate the firm's earnings based on the constructed model
Λέξη κλειδί :Έλεγχος ποιότητας
Χρονοσειρές
Δείκτης μετατροπής
Μάρκετινγκ
Quality control
Timeseries
Conversion rate
Marketing
Διαθέσιμο από :2023-09-19 22:17:14
Ημερομηνία έκδοσης :19-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-19 22:17:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolliakos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf