ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αυτοματοποιημένο σύστημα ασκήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :Automated system for exercises
Δημιουργός :Αντωνόπουλος, Αναστάσιος
Συντελεστής :Κούτσικας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρούτσος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10686
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα λειτουργεί ως τράπεζα θεμάτων αλλά και ως ένα σύστημα δημιουργίας Τεστ με αυτοματοποιημένο τρόπο από τις ερωτήσεις που είναι αποθηκευμένες από κάποιον χρήστη. Αυτό το σύστημα προτείνει μια λύση στην εκπαιδευτική/εταιρική κοινότητα ως ένα μέσο που προσπαθεί να απλοποιήσει τον τρόπο όπου οι εξεταστές οργανώνουν και παράγουν τα Τεστ αλλά και ως απλοποίηση του τρόπου όπου οι εξεταζόμενοι τα επιλύουν. Αρχικά το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού περιλαμβάνει τις αρχές της UML κάνοντας χρήση των μεθοδολογιών της για την καταγραφή των απαιτήσεων της εφαρμογής. Στην συνέχεια περιλαμβάνονται τα διαγράμματα των περιπτώσεων χρήσης και το διάγραμμα κλάσεων για την αποτελεσματική μοντελοποίηση και οπτικοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Με την παραπάνω προσέγγιση γίνεται αντιληπτή η σημασία μιας καλά καθορισμένης φάσης σχεδιασμού ενός συστήματος για να οδηγήσει σε μια σωστή ανάπτυξη της εφαρμογής. Στη συνέχεια, η εστίαση μετατοπίζεται στην πρακτική εφαρμογή με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Παρουσιάζεται η ενσωμάτωση του SQL Server ως το σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που χρησιμεύει ως το κεντρικό σύστημα διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα. Επιπλέον, γίνεται χρήση του .NET 6 (C#) framework το οποίο επιτρέπει μια αρθρωτή ανάπτυξη του backend συστήματος, αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες, την εύκολη εφαρμογή σχεδιαστικών προτύπων (design patterns) και τις βελτιωμένες αποδόσεις. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του frontend συστήματος με χρήση της βιβλιοθήκης React βοηθάει στην δημιουργία μιας δυναμικής, ελκυστικής και αποκριτικής διεπαφής για τον χρήστη. Συμπερασματικά, στην παρούσα Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται πως μέσα από μια σειρά επαναληπτικών κύκλων, το σύστημα εξελίσσεται από ένα εννοιολογικό σχέδιο σε ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο κάνοντας αντιληπτή τη συμβιωτική σχέση μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης. Τέλος, το αποτέλεσμα της ήταν η απόκτηση έμπρακτης εμπειρίας σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός συστήματος χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εργαλεία καθώς και η επίδειξη της αποτελεσματικότητας αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης.
The purpose of this Master Thesis is the design and development of a system that will function as a repository bank and as a test creation system in an automated way from the questions stored by a user. This system proposes a solution to the educational/corporate community as a means of trying to simplify the way examiners organize and produce Tests and to simplify the way examinees solve them. Initially the study and design stage include the principles of UML making use of its methodologies for recording the requirements of the application. Next, use case diagrams and class diagrams are included for effective modeling and visualization of the system architecture. Through the above stage, one realizes the importance of a well-defined design phase of a system to lead to a proper development of the application. The focus then shifts to practical application using modern technologies. It introduces the integration of SQL Server as the relational database management system that serves as the central data management and storage system in the system. In addition, the .NET 6 (C#) framework is used, which allows a modular development of the backend system, taking advantage of advanced features, easy application of design patterns (design patterns) and improved performances. At the same time, the development of the frontend system using the React library helps to create a dynamic, attractive and responsive interface for the user. In conclusion, in this Diplomatic work it is shown that through a series of iterative cycles, the system evolves from a conceptual design to a fully functional prototype realizing the symbiotic relationship between design and implementation. Finally, its result was the acquisition of practical experience in all phases of system development using new technologies and methods as well as the demonstration of the effectiveness of this integrated approach.
Λέξη κλειδί :Σύστημα ασκήσεων
Τράπεζα θεμάτων
Τεστ
Exercise system
Repository bank
Test
UML
.NET
Διαθέσιμο από :2023-09-18 15:20:17
Ημερομηνία έκδοσης :18-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-09-18 15:20:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antonopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf