ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The purchase decision criteria and factors that influence the choice of deodorant
Εναλλακτικός τίτλος :Τα κριτήρια επιλογής αποσμητικού και παράγοντες που επηρεάζουν την αγοράστική απόφαση
Δημιουργός :Κόβατς, Γιοβάνα
Kovac, Jovana
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Drosos, Dimitrios (Εξεταστής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :129p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10642
Περίληψη :Η συγκεκριμένη διπλωματική είναι Field Study Project για τη Nivea, Beiersdorf, με σκοπό να ερευνηθούν τα κριτήρια αγοραστικής απόφασης για την επιλογή αποσμητικού καθώς και να αξιολογηθούν οι προωθητικοί μηχανισμοί των αποσμητικών στην Ελλάδα. Συλλέχθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προωθητικών στρατηγικών. Η μελέτη έδειξε ότι η συνήθεια ήταν ο πιο επιδραστικός παράγοντας, ακολουθούμενος από τη διάρκεια, το άρωμα, τη μάρκα και την υφή. Όσον αφορά τις προωθητικές δράσεις στα καταστήματα, η προσφορά 1+1, αναδείχθηκε ως ο προτιμώμενος μηχανισμός προώθησης αποσμητικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνεισφέρουν στην ευρύτερη κατανόηση της ελληνικής αγοράς αποσμητικών και μπορούν να ωφελήσουν την Nivea και άλλες εταιρείες στον κλάδο.
This dissertation is a Field Study Project conducted for Nivea, Beiersdorf, examining the deodorant market and consumer preferences in Greece. Using a mixed methods approach, qualitative and quantitative data were collected to understand the factors influencing consumers' deodorant choices and assess the effectiveness of promotional strategies. The study found that prior experience was the most influential factor, followed by duration, fragrance, brand, and texture. In-store promotions with extra product gifts were found to be the most preferred deodorant promotions. These findings contribute to a broader understanding of the Greek deodorant market and can benefit both Nivea and other companies in the industry.
Λέξη κλειδί :Αποσμητικά
Μηχανισμοί προώθησης
Αγοραστική απόφαση
Καλλυντικά
Κριτήρια επιλογής
Deodorants
Promotional mechanisms
Purchase decision
Cosmetics
Choice criteria
Διαθέσιμο από :2026-06-20
Ημερομηνία έκδοσης :15-05-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-06-20 00:46:36
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :