ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Personal data protection in the context of remote working
Εναλλακτικός τίτλος :Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο τηλεργασίας
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος
Panagiotopoulos, Nikolaos
Συντελεστής :Mitrou, Lilian (Επιβλέπων καθηγητής)
Terrovitis, Emmanouil (Εξεταστής)
Chatziantoniou, Damianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10530
Περίληψη :Το έτος 2020 σημαδεύτηκε από το άνευ προηγουμένου ξέσπασμα της πανδημίας του ιού COVID-19. Η πανδημία δημιούργησε την ανάγκη για τους οργανισμούς και τις εταιρείες να προσδιορίσουν εκ νέου τις δραστηριότητές τους υιοθετώντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι ή/και τη μετάβαση σε ένα εντελώς διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας. Τα προληπτικά μέτρα που υιοθετούνται από οργανισμούς τυγχάνει να περιλαμβάνουν πλέον και την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τις μετακινήσεις των εργαζομένων, όπως δεδομένα τοποθεσίας, καθώς και τα δεδομένα υγείας.Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία, αξιοποιώντας σχετικές δυνατότητες της τεχνολογίας. Ως τηλεργασία θεωρείται η εργασία από απόσταση δηλαδή χωρίς φυσική παρουσία στον χώρο της εργασίας, με χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.Αντιμέτωπες με την προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η δυνατότητα ανάπτυξης εργασίας από το σπίτι, έχει ανοίξει την πόρτα σε μια σειρά από νέες συγκρούσεις που απαιτούν την παροχή ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου. Στην παρούσα μελέτη θα αξιολογηθεί το εύρος καθώς και τα προβλήματα που δημιουργεί ο νόμος αυτός κατά την εφαρμογή του, όσον αφορά τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογούν τις πτυχές της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων των ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ερώτημα που τέθηκε ενστικτωδώς ήταν εάν το GDPR και άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων εμποδίζουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που θεωρούνται αναγκαία για την καταπολέμηση της πανδημίας, και αν ναι, τότε υπό ποιες προϋποθέσεις.Οι προβληματισμοί που θα αναφερθούν στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας εργασίας, αφορούν μείζονες νομικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο όσον αφορά τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής κατά την καταπολέμηση της πανδημίας. Θα πραγματοποιηθεί και σύντομη αναφορά για την περίπτωση των Τρίτων Χωρών. Ως εκ τούτου, αυτή η συνεισφορά στοχεύει να χαρτογραφήσει την προσέγγιση της ΕΕ για τον COVID-19 όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους έχει επικεντρωθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καθορίσει την προστιθέμενη αξία της. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθεί και σύγκριση των περιπτώσεων των χωρών για τις οποίες ανακτήθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία.
The year 2020 was marked by the unprecedented outbreak of the COVID-19 virus pandemic. The pandemic has created the need for organizations and companies to identify their activities by adopting additional security measures, allowing employees to work from home and/or moving to a completely online work environment. The preventive measures adopted by organizations now, happen to include the processing of information about employee movements, such as location data, as well as health data.Due to the restrictions that have been imposed to prevent the spread of COVID-19, many organizations and businesses are encouraging and/or forcing their staff to work remotely, taking advantage of relevant technology capabilities. Remote working is defined as working remotely, i.e. without physical presence in the workplace, using the necessary IT and communication technologies.Facing the right to privacy and data protection, the development of new technologies and the possibility of working from home has opened the door to a series of new conflicts that require the provision of a specific legal framework. This study will evaluate the scope as well as the problems created during its implementation, regarding the specific services.Since the outbreak of the coronavirus pandemic, Member States, with the support of the Commission, are evaluating the effectiveness, security, privacy and data protection aspects of digital solutions to respond to the pandemic. The question that was instinctively raised was whether the GDPR and other data protection laws prevent the processing of personal data deemed necessary to fight the pandemic, and if so, then under what conditions.This study will examine the legal challenges that have been identified at a larger level regarding the protection of private life during the fight against the pandemic. There will also be a brief reference to the case of Third Countries. Therefore, this contribution aims to map the EU's approach to COVID-19 in terms of privacy and data protection, to identify the areas where cooperation has been focused and to determine its added value. In addition, a comparison of the cases of countries for which the necessary data was retrieved will be presented.
Λέξη κλειδί :Τηλεργασία
Προσωπικά δεδομένα
Ιδιωτικότητα
Απομακρυσμένη πρόσβαση
Ασφάλεια δικτύων
Teleworking
Remote working
Personal data
Remote access
Network security
Διαθέσιμο από :2023-05-10 08:45:12
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-10 08:45:12
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf