ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Payout policy of private non-financial corporations: evidence from Greek listed firms
Εναλλακτικός τίτλος :Πολιτική πληρωμών των ιδιωτικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων: ενδείξεις από ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις
Δημιουργός :Σταυρουλάκης, Αδάμ
Stavroulakis, Adam
Συντελεστής :Pagratis, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Dendramis, Yiannis (Εξεταστής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10515
Περίληψη :Ο τρόπος διανομής είσοδήματος μιας επιχείρησης στους ιδιοκτήτες της μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τους εξωτερικούς επενδυτές για την αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των μελλοντικών προοπτικών κερδοφορίας και της μερισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέρισμα δεν είναι ο μόνος τρόπος διανομής κερδών στους μετόχους. Οι επαναγορές μετοχών, πολλές φορές είναι ένας πιο φορολογικά αποδοτικός τρόπος διανομής χρήματος στους μετόχους. Το τελευταίο μέρος της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται σε μεθόδους μηχανικής μάθησης για τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων, και των επιπτώσεων της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, ανέπτυξα ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά δεδομένα ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, σε πέντε τομείς: ενέργεια, βιομηχανία, υπηρεσίες, εμπόριο και μεταφορές, από το 2010 έως το 2021. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποίησα παλινδρόμηση Lasso και Ridge, περιλαμβάνοντας τις ετήσιες μεταβολές στο μέρισμα ανά μετοχή ως εξαρτημένη μεταβλητή και τις ετήσιες μεταβολές σε 15 χρηματοοικονομικούς δείκτες ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Στη συνέχεια, πραγματοποίησα παλινδρόμηση ελέγχοντας την επίδραση του τομέα και του χρόνου στις μεταβολές του μερίσματος ανά μετοχή, όπως επίσης και στις ανεξάρτητες μεταβλητές. Βάσει αποτελεσμάτων, οι μεταβολές στον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας και οι μεταβολές στην αποδοτικότητα του ενεργητικού μιας επιχείρησης έχουν σημαντική επίδραση στη μερισματική πολιτική των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις με υψηλή κερδοφορία τείνουν να καταβάλλουν υψηλότερα μερίσματα για να επιστρέψουν τα πλεονάζοντα χρήματα στους μετόχους. Αυτό συνάδει με την πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις με περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια λόγω κερδοφορίας είναι πιθανότερο να καταβάλλουν μέρισμα. Συνολικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι μεταβολές στον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας και οι μεταβολές στην απόδοση του ενεργητικού έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβολή του μερίσματος ανά μετοχή και ότι η επίδραση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο. Επιπλέον, συμπεραίνουμε ότι η πιο σημαντική μεταβλητή ήταν ο παράγοντας έτος και η αλληλεπίδραση που έχει με άλλες μεταβλητές.
The payout policy of a firm can be a significant factor for outside investors to evaluate the firm’s financial performance and profitability. There is a positive relationship between future profitability prospects and the dividend policy. Furthermore, the dividend is not the only way of distributing earnings to shareholders. Share repurchases are a more tax-efficient way to distribute cash to shareholders. The final part of this dissertation focuses on machine learning methods for investigating determinants, patterns, and effects of Greek-listed firms’ payout policies. For this purpose, I developed a dataset including financial data of Greek listed companies, across five sectors: energy, industry, services, trade, and transport, from 2010 until 2021. More specifically, I performed Lasso Ridge regression, including the changes in dividend per share as the dependent variable and changes in 15 financial ratios as the independent variables. After that, I performed regression controlling the impact of the sector and the time on the changes in dividend per share, as also on the independent variables. Based on the outcome, there is evidence that changes in the current ratio and changes in the returns on assets of a firm have an important impact on the dividend policy of Greek-listed firms. Highly profitable firms tend to pay higher dividends to return excess cash to their shareholders. This is consistent with the belief that firms with more funds available due to higher earnings are more likely to pay dividends. Overall, the results suggest that changes in the current ratio and changes in return on assets have a significant impact on the change in dividend per share and that the effect may vary depending on the sector. Additionally, we can conclude that the most important variable was the year factor and the interaction it has with other variables.
Λέξη κλειδί :Μερισματική πολιτική
Μηχανική μάθηση
Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις
Dividend policy
Machine learning (ML)
Greek listed firms
Διαθέσιμο από :2023-05-07 19:35:48
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-07 19:35:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stavroulakis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf