ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effects of a consumer subsidy on the fuel market: evidence from Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Οι επιπτώσεις μιας επιδότησης σε καταναλωτές στην αγορά καυσίμων: στοιχεία από την Ελλάδα
Δημιουργός :Κουτσόπουλος, Αργύριος
Koutsopoulos, Argyrios
Συντελεστής :Vettas, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Genakos, Christos (Εξεταστής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10476
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζουμε τον αντίκτυπο μιας επιδότησης καυσίμων, εν ονόματι Fuel Pass, η οποία προσφέρθηκε σε οδηγούς από την ελληνική κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων τον Απρίλιο του 2022. Χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα τιμών καυσίμων από πρατήρια της περιφέρειας Αττικής, διερευνούμε τη μετακύλιση αυτής της επιδότησης στις τελικές τιμές, για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στο πλεόνασμα καταναλωτών. Συνδυάζοντας δεδομένα για προϊόντα Diesel και Unleaded 95, διαπιστώνουμε ότι το Fuel Pass οδήγησε σε μια ήπια μέση αύξηση 2 λεπτών και για τα δύο προϊόντα. Όταν εξετάζουμε κάθε προϊόν ξεχωριστά, διαπιστώνουμε πως η τιμή των προϊόντων Diesel αυξήθηκε κατά 3 λεπτά, ενώ η τιμή των προϊόντων Unleaded 95 αυξήθηκε κατά 1 λεπτό. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως οι οδηγοί εισέπραξαν το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης, και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη διερμηνεία των αποτελεσμάτων μας, καθότι οι βασικές υποθέσεις που απαιτούνται για μια έγκυρη ανάλυση DiD δεν πληρούνται επακριβώς στην μελέτη μας.
We examine the impact of a fuel subsidy, called the Fuel Pass, which was offered to drivers by the Greek government as a way to counteract rising fuel prices in April of 2022. Using daily price data from gas stations in the Attica region, we investigate the pass-through effect of this consumer subsidy to better understand its welfare implications. By combining data for Diesel and Unleaded 95 products, we find that the Fuel Pass resulted in a modest average increase of 2 cents for both products. When considering each product separately, we document that the price of Diesel rose by 3 cents, while the price of Unleaded 95 increased by 1 cent. These results suggest that drivers pocketed most of the subsidy and provide valuable insights into effective policy-making. However, caution should be taken when interpreting our results, as the underlying assumptions required for a valid DiD analysis may not be fully satisfied in our case.
Λέξη κλειδί :Μετακύλιση
Φορολογική επιβάρυνση
Επιδότηση
Επιδότηση καυσίμων
Αγορά πετρελαίου
Pass-through
Tax incidence
Subsidy
Fuel pass
Gasoline markets
Διαθέσιμο από :2023-04-26 19:08:43
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-26 19:08:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutsopoulos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf