ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :How FDIs are affected by climate change and green energy
Εναλλακτικός τίτλος :Πως οι άμεσες ξένες επενδύσεις επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ενέργεια
Δημιουργός :Πατούχας, Μιχαήλ
Patouchas, Michail
Συντελεστής :Chatzipanagiotou, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Milliou, Chrysovalantou (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10429
Περίληψη :Στην εν λόγω εργασία εξετάζεται η σχέση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων με την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ενέργεια. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι τρείς βασικές παγκόσμιες προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία έτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ο οικονομικός αντίκτυπος που προέκυψε από αυτές. Στη συνέχεια αναλύεται πως οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις έχουν επηρεαστεί τόσο από τις περιβαλλοντικές αλλαγές όσο και από τις πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ενώ εξετάζεται πως οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής αλλαγής. Τέλος, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που προέκυψαν λόγω των αποφάσεων της ατζέντας «Ευρώπη 2050».
The aforementioned study examines the relationship between Foreign Direct Investment, climate change and green energy. Specifically, it presents the three main global efforts made in recent years to address climate change and the economic impact that resulted from them. Moreover, it analyzes how Foreign Direct Investment has been affected by both environmental changes and policy decisions to address the climate crisis, while also examining how Foreign Direct Investment affects the environment and contributes to addressing environmental change. Finally, it presents the impacts on European Foreign Direct Investment resulting from the decisions of the "Europe 2050" agenda.
Λέξη κλειδί :Άμεσες ξένες επενδύσεις
Κλιματική αλλαγή
κλιματική κρίση
Ευρώπη 2050
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Foreign Direct Investments (FDIs)
Climate change
climate crisis
Europe 2050
European Green Deal
Διαθέσιμο από :2023-04-19 14:33:58
Ημερομηνία έκδοσης :23-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-19 14:33:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Patouchas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf