ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG και SDGs: ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης δυο ελληνικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας
Εναλλακτικός τίτλος :ESG and SDGs: competitive advantage and challenges for businesses. Case study of two large-scale Greek companies
Δημιουργός :Σκοπού, Δήμητρα-Ειρήνη
Συντελεστής :Βουδούρη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Soderquist, Klas-Eric (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10390
Περίληψη :Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρουσιαστεί η ανάγκη για την επιχειρηματικότητα να εξελίσσεται και να προχωράει με γνώμονα το σεβασμό στην κοινωνία αλλά και στο περιβάλλον. Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού και όχι μόνο κόσμου καθώς οδηγεί σε λήψη δραστικών αποφάσεων και εφαρμογή νέων πρακτικών. Ο όρος ESG (Environment Society Governance) αντικατέστησε ουσιαστικά τον όρο του sustainability (βιωσιμότητα) και τον όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) καθώς τα τοποθέτησε σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο αναφέρεται τόσο στο περιβάλλον όσο και την κοινωνία καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση. Μέσω της αξιολόγησης των διαφόρων πρακτικών που θα υιοθετήσει κάθε επιχείρηση κρίνεται τελικά η δυνατότητα της να πορευθεί αποδοτικά στην πάροδο του χρόνου και στις αλλαγές των συνθηκών του κόσμου. Αδιαμφισβήτητα πλέον, η επιτυχία μια επιχείρησης δεν περιορίζεται στα οικονομικά της αποτελέσματα αλλά επεκτείνεται και καθορίζεται από πολλά και διαφορετικά κριτήρια. Η αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνική μέριμνα αποτελούν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, θέματα τα οποία δημιουργούν τη στρατηγική μιας επιχείρησης και λαμβάνουν μέρος στην ποσοτικοποίηση της επιτυχίας τους. Δείκτης μέτρησης αυτών των πρακτικών αποτελούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ή SDGs (Sustainable Development Goals). Oι δείκτες αυτοί αποτελούν προτεραιότητα για τα Ηνωμένα Έθνη, όντας ουσιαστικά 17 τελικοί στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη.Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο έχει να αναδείξει τον τρόπο και το κίνητρο των εταιριών για την εναρμόνιση τους με τις πρακτικές και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή, από τη θεωρία πως πρακτικά εφαρμόζονται σε κάθε εταιρία, τι προκλήσεις αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή και αν αυτό συμβαίνει ως μέρος μιας προληπτικής προσέγγισης ή ως διορθωτική ενέργεια λόγω κυρώσεων ή νομοθετικού πλαισίου. Στην ουσία, αν σύγχρονες εταιρίες επιλέγουν να προλαβαίνουν τα γεγονότα και τις εξελίξεις που αφορούν τη βιωσιμότητα ή αναγκάζονται να λαμβάνουν μέτρα μετά από κρατική ή νομοθετική ρύθμιση και συμμόρφωση. Επιπλέον, σημαντικό στόχο αποτελεί να εξεταστεί αν μπορεί να προκύψει συμπέρασμα για το βαθμό που η εναρμόνιση με τα πρότυπα του ESG αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο ερευνητικό κομμάτι διεξήχθη συλλογή δεδομένων μέσω συνέντευξης με ερωτήσεις ανοικτού τύπου σε δύο στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.
In recent years, a need, for entrepreneurship to evolve and progress with respect for society and the environment, has emerged. Sustainable development is now an integral part of not only the business world as it leads to drastic moves and the implementation of new practices. The term ESG (Environment Society Governance) replaced the business-used term sustainability and the idea of Corporate Social Responsibility (CSR) and placed them under a more specific context that refers to the environment, society, and corporate governance. Through the evaluation of practices that each company will adopt, arises the opportunity to identify their ability to proceed efficiently over time. Undoubtedly, the success of a business is not limited to its financial results but extends and is determined by many distinct factors. Environmental protection, human rights and social care are today, more than ever, issues that create a company's strategy and take part in quantifying their success. The SDG (Sustainable Development Goals) are a measure of success regarding these practices. These indicators have become a priority for the United Nations, being seventeen final goals for sustainable development.This thesis aims to highlight the businesses’ motivation for the adaptation of sustainable development practices, essentially, what happens, from theory to how they are practically applied in every company and whether this is a part of preventive approach or subsequently happening due to sanctions or legislative framework. Examining whether modern companies choose to get ahead of developments regarding sustainability or forced to act following government or legislative regulation and compliance. Furthermore, an important objective is to examine whether a conclusion can be drawn as to the extent to which alignment with ESG standards constitutes a competitive advantage. Essentially, trying to find out if the inclusion of sustainability principles in the company’s strategy achieves the added value that is sought after. In the research part, data collection was conducted through open questions interviews to two executives of large-scale Greek companies.
Λέξη κλειδί :Δείκτες βιωσιμότητας
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
Βιώσιμη ανάπτυξη
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Environment, Social, Governance (ESG)
Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainability
Competitive advantage
Corporate Social Responsibility (CSR)
Διαθέσιμο από :2023-04-07 17:21:39
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-07 17:21:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skopou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf