ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The determinants of second-hand capesize vessel prices: a time series analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων capesize
Δημιουργός :Σαραντοπούλου, Μαρία
Sarantopoulou, Maria
Συντελεστής :Kavussanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Sakkas, Athanasios (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10375
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων των τιμών των μεταχειρισμένων σκαφών Capesize χρησιμοποιώντας ανάλυση χρονοσειρών. Τα δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 1990 και Οκτωβρίου 2022 που προέρχεται από την βάση δεδομένων Clarkson. Σε κάποιες αναλύσεις, η περίοδος μειώθηκε στον Ιανουάριο του 2002 έως τον Οκτώβριο του 2022 λόγω έλλειψης δεδομένων.Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι το πρώτο μέρος της μελέτης μας με σκοπό να εξοικειωθούμε με το θέμα και να ελέγξουμε τι ερευνούν άλλοι ερευνητές. Η πρώτη σχετική μελέτη έγινε το 1985 από τον Beenstock. Πολλοί άλλοι ερευνητές συνέχισαν να αναλύουν την αγορά μεταχειρισμένων και άλλες παρόμοιες υποθέσεις.Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεταβλητές, βρέθηκε ότι οι τελικοί καθοριστικοί παράγοντες είναι οι τιμές των νεότευκτων, η τιμή ναύλωσης τριών ετών και η διαφορά μεταξύ ενός και τριετούς ναύλωσης, οι οποίες είναι σημαντικές και επηρεάζουν τις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων Capesize 5 ετών με 180K DWT. Το μοντέλο μας αποτελείται από άλλες τέσσερις μεταβλητές.Ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της ναυτιλιακής οικονομίας είναι η αγορά των μεταχειρισμένων. Στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η αγορά μεταχειρισμένων ορίζεται ως μια από τις πιο δυναμικές. Επίσης, αποτελεί ζωτικό μέρος τόσο για την αγορά νεότευκτων, όσο και για την αγορά σκραπ.
The purpose of this study is to investigate the determinants of second-hand Capesize vessel prices using Time series analysis. The data basis refers to the period between January 1990 and October 2022 derived from Clarkson Research. In some analysis, our analyzing period has been decreased to January 2002 until October 2022 because of lack of data.Literature review is the first part of our study with purpose to familiarize with the theme and check what investigate other researchers. The first related study was done in 1985 by Beenstock. Many other researchers continued to analyze the second-hand market and other similar hypothesis. Using specific variables, it has been found that the final determinants are the new building prices, three years’ time charter rate and the difference between one- and three-year time charter, which are significant and affect the second-hand prices of a 5 years old Capesize vessel 180K DWT. Our model consists of other four variables, Orderbook to Fleet, Fleet Development, Interest Rate and One year time charter rate, with any power of prediction on SHPAn extremely important part of maritime economics is the second-hand market. In shipping industry, second-hand market is defined as one of the most dynamic. Also, it is a vital part for both new building market but also scrap market
Λέξη κλειδί :Παράγοντες
Αγορά μεταχειρισμένων πλοίων
Capesize πλοία
Determinants
Second-hand vessels market
Capesize
Διαθέσιμο από :2023-04-09 23:57:27
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-09 23:57:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarantopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf