ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The effect of political ideology on consumer behavior: a systematic literature review using the TCCM framework
Εναλλακτικός τίτλος :Πως οι πολιτικές πεποιθήσεις επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά του ατόμου
Δημιουργός :Αναστάση, Αικατερίνη
Anastasi, Aikaterini
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10324
Περίληψη :Η συμπεριφορά των καταναλωτών είναι ένας όρος που υπάρχει εδώ και καιρό και έχει διερευνηθεί τόσο από ερευνητές όσο και επαγγελματίες. Ωστόσο, όταν συνδυάζεται με τις πολιτικές πεποιθήσεις ενός ατόμου είναι ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον που εξετάζουν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες στον τομέα του μάρκετινγκ τις δύο τελευταίες δεκαετίες, με σημαντική αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια. Αν και πολυάριθμες μελέτες παρέχουν πληροφορίες για την επίδραση της πολιτικής ιδεολογίας στη συμπεριφορά των καταναλωτών, υπάρχει ένα ερευνητικό κενό όσο αφορά την συνολική ερευνά αυτού του αναπτυσσόμενου ερευνητικού χώρου. Συνεπώς, βασικός σκοπός αυτής της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να συγκεντρώσει, να συνθέσει και να αναλύσει όλες τις σχετικές μελέτες σχετικά με την επίδραση της πολιτικής ιδεολογίας στη συμπεριφορά των καταναλωτών και να εστιάσει στα ερευνητικά κενά που εντοπίζει χρησιμοποιώντας τo TCCM Framework.
Consumer behavior is a term that has been around for a while and has been investigated by both researchers and practitioners. However, when combined with political orientation has been a topic with great interest that marketing researchers and managers are looking into the last two decades, with a significant increase in the last 3 years. Even though numerous studies provide information on the effect of political ideology on consumer behavior, there has been a paucity of effort in reviewing the growing research area. Accordingly, the main purpose of this systematic literature review is to gather, synthesize, and analyze all the relevant studies regarding the effect of political ideology on consumer behavior and focus on the academic research gap identified using the TCCM Framework.
Λέξη κλειδί :Πολιτικές πεποιθήσεις
Καταναλωτική συμπεριφορά
Μάρκετινγκ
Political ideology
Consumer behavior
Marketing
Διαθέσιμο από :2023-04-04 21:38:43
Ημερομηνία έκδοσης :04-04-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-04 21:38:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasi_2023.pdf

Τύπος: application/pdf