ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A multimethod investigation of destination branding: the case of Rhodes
Εναλλακτικός τίτλος :Μία πολυμεθοδική προσέγγιση της επωνυμίας προορισμού: η περίπτωση της Ρόδου
Δημιουργός :Σαρηγιάννη, Μαρία-Στέλα
Sarigianni, Maria-Stela
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :221p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10305
Περίληψη :Η μελέτη επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της ταυτότητας της επωνυμίας της Ρόδου, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα, και στην αξιολόγηση των αντιλήψεων τόσο των ενδιαφερομένων από την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης για τον προορισμό. Η έρευνα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων εις βάθος συνεντεύξεων, ερωτηματολόγιων, ανάλυσης εικόνας προορισμού στο διαδίκτυο και προσωπικής παρατήρησης.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ρόδος απολαμβάνει μια συνολική θετική εικόνα και ο προορισμός θεωρείται ένας τόπος που συνδυάζει αρμονικά τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, την ποικιλία και την καλή ποιότητα των τουριστικών ανέσεων και μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, η έλλειψη τμηματοποίησης της αγοράς και ένα ενιαίο μήνυμα σχετικά με την ταυτότητα του προορισμού έχουν εντοπιστεί ως τα κύρια προβλήματα του Rhodes brand. Οι ενδιαφερόμενοι από την πλευρά της προσφοράς χαρακτήρισαν το νησί ως έναν πολιτιστικά και ιστορικά πλούσιο προορισμό, ενώ η επιτόπια μελέτη εντόπισε αρνητικές επιπτώσεις της ακραίας τουριστικής ανάπτυξης στο νησί με τις μορφές τουριστικών παγίδων και εκμετάλλευσης πόρων, καθώς και ζητήματα σχετικά με ορισμένα στοιχεία υποδομής.Η μελέτη επαλήθευσε επίσης το ολοκληρωμένο μοντέλο για την εικόνα προορισμού, σύμφωνα με το οποίο οι γνωστικές αξιολογήσεις των προορισμών μπορούν να επηρεάσουν τις συναισθηματικές εικόνες και μαζί να προβλέψουν τη συνολική εικόνα. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι τα στοιχεία της εικόνας προορισμού είναι σε θέση να επηρεάσουν τα επίπεδα ικανοποίησης και πρόθεσης συμπεριφοράς, υποδεικνύοντας υψηλότερη πρόθεση να επισκεφτούν ξανά τη Ρόδο και να τη συστήσουν σε άλλους.Συμπερασματικά, η μελέτη παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις στρατηγικές branding και μάρκετινγκ ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης και ενημέρωσης των εικόνων προορισμών για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην εξαιρετικά δυναμική τουριστική βιομηχανία.
The study focuses on identifying the brand identity of Rhodes, a popular tourist destination in Greece, and assessing the perceptions of both the supply and demand side stakeholders towards the destination. The research involved a combination of qualitative and quantitative methods, including in-depth interviews with supply side stakeholders, interviews with demand side stakeholders (tourists and potential tourists), online destination image analysis, and a field study.The results indicated that Rhodes enjoys an overall positive image, and the destination is considered a place that harmoniously combines natural and cultural richness, variety, and good quality of tourist amenities, and a welcoming atmosphere. However, the lack of market segmentation and a unified message regarding the destination's identity have been identified as the main problems of Rhodes brand. Supply side stakeholders characterized the island as a culturally and historically rich destination, while the field study identified negative effects of the extreme tourist development in the island in the forms of tourist traps and resource exploitation, as well as issues regarding certain infrastructure elements.The study also verified the integrated model for destination image, according to which cognitive evaluations of destinations are able to influence affective images and together predict the overall image. Furthermore, the research showed that destination image components are able to influence levels of satisfaction and behavioral intention, indicating higher behavioral intention to revisit Rhodes and to recommend it to others.In conclusion, the study provides valuable insights into the branding and marketing strategies of a popular tourist destination and highlights the importance of continuously evaluating and updating destination images to stay competitive in the highly dynamic tourism industry.
Λέξη κλειδί :Ικανοποίηση επισκέπτη
Εικόνα τουριστικού προορισμού
Επωνυμία προορισμού
Τουριστικό μάρκετινγκ
Ρόδος
Tourist satisfaction
Destination branding
Destination image
Tourism marketing
Rhodes
Διαθέσιμο από :2023-04-02 17:53:53
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-02 17:53:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarigianni_2023.pdf

Τύπος: application/pdf