ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Customer responses to non-human customer service agents: a systematic literature review
Εναλλακτικός τίτλος :Αντιδράσεις πελατών σε μη ανθρώπινους πράκτορες εξυπηρέτησης πελατών: μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Δημιουργός :Angeletou, Evdokia
Αγγελέτου, Ευδοκία
Συντελεστής :Karantinou, Kalipso (Επιβλέπων καθηγητής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10299
Περίληψη :Στόχος αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στους εικονικούς πράκτορες. Μέσα από μια ενδελεχή έρευνα, επιλέχθηκαν μια σειρά από μελέτες ως οι πιο σχετικές με το αντικείμενο της διατριβής. Το θέμα περιλαμβάνει πολλές προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, επισυνάπτονται οι παράγοντες που οδηγούν τους καταναλωτές σε θετική ή αρνητική αξιολόγηση των εικονικών πρακτόρων. Σημαντικές πτυχές του πεδίου, όπως η ικανοποίηση των καταναλωτών, αναλύονται διεξοδικά δίνοντας σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική έρευνα. Το μοντέλο TCCM έχει επιλεγεί για την έρευνα.
The goal of this research is to investigate the consumers’ attitudes towards virtual agents. Through a thorough research, a number of studies were selected as the most relevant to the subject of the thesis. The topic includes several ramifications. In particular, the factors that lead consumers to positive or negative evaluation of virtual agents are attached. Important aspects of the field, such as consumers’ satisfaction, are analyzed thoroughly giving important guidelines for the future research. The TCCM model has been selected for the survey.
Λέξη κλειδί :Εικονικοί βοηθοί
Τεχνητή νοημοσύνη
Καταναλωτές
Virtual agents
Artificial Intelligence (AI)
Consumers
Chatbots
Διαθέσιμο από :2023-04-01 15:04:15
Ημερομηνία έκδοσης :28-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-04-01 15:04:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Angeletou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf