ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Human resource management and employer branding for high-performing small and medium-sized enterprises
Εναλλακτικός τίτλος :Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και employer branding για υψηλή απόδοση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δημιουργός :Ζωγράφου, Ειρήνη
Zografou, Irene
Συντελεστής :Galanaki, Eleanna (Επιβλέπων καθηγητής)
Panagiotopoulou, Leda (Εξεταστής)
Voudouris, Irini (Εξεταστής)
Nikandrou, Irene (Εξεταστής)
Gkypali, Areti (Εξεταστής)
Papalexandri, Nancy (Εξεταστής)
Deligianni, Ioanna (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :282p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10274
Περίληψη :Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Employer Branding (EB) έχει προσελκύσει την προσοχή των ακαδημαϊκών και επαγγελματιών στον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) αλλά και του Μάρκετινγκ. Παρά την τρέχουσα συζήτηση στη βιβλιογραφία σχετικά με τις επιδράσεις της ΔΑΔ και του ΕΒ στην οργανωσιακή απόδοση μεγάλων επιχειρήσεων, σχετικές έρευνες οι οποίες μελετούν τις επιδράσεις της ΔΑΔ και του ΕΒ στην οργανωσιακή απόδοση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), κρίνονται περιορισμένες. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, διεξάγουμε δύο ποιοτικές (μελέτη 1, μελέτη 2) και μία ποσοτική μελέτη (μελέτη 3), και εξετάζουμε τον αντίκτυπο της ΔΑΔ και του ΕΒ στην απόδοση ΜμΕ. Η μελέτη 1, αποκάλυψε διαφορετικούς συνδυασμούς πρακτικών ΔΑΔ υψηλής οργανωσιακής απόδοσης, οι οποίες πρακτικές εφαρμόζονται κάτω απο συγκεκριμένες οργανωσιακές συνθήκες Μικρομεσαίων Ξενοδοχείων (ΜμΞ). Η εν λόγω μελέτη δείχνει πως δεν υπάρχει μόνο ένας βέλτιστος τρόπος προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή οργανωσιακή απόδοση, καταρρίπτοντας την “one-size-fits-all” προσέγγιση της ΔΑΔ. Επεκτείνοντας τη μελέτη 1, η μελέτη 2 φανερώνει τη σημαντικότητα της συνέργειας της ΔΑΔ με το ΕΒ για υψηλή οργανωσιακή απόδοση. Ένα πολύ σημαντικό εύρημα έγκειται στο ότι μόνο τα ΜμΞ τα οποία διαθέτουν επαρκή επίπεδα εφαρμογής της ΔΑΔ και υψηλά επίπεδα ΕΒ, παρουσιάζουν υψηλές πιθανότητες να πετύχουν υψηλή οργανωσιακή απόδοση. Στη μελέτη 3, μελετήσαμε ως εξαρτημένες μεταβλητές την ατομική (εργαζόμενος) και την οργανωσιακή απόδοση (επιχείρηση), καθώς και εισαγάγαμε την έννοια του EB discrepancy. Χρησιμοποιώντας μια πολυεπίπεδη ανάλυση 524 εργαζομένων σε 55 ελληνικές ΜμΕ, αποδεικνύουμε πως η πρόθεση της διοίκησης της επιχείρησης να ασχοληθεί με το EB, συνδέεται θετικά και με τα δύο επίπεδα απόδοσης μέσω των διαμεσολαβητικών επιδράσεων της ΔΑΔ. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τις διαμεσολαβητικές επιδράσεις του EB discrepancy μεταξύ της ΔΑΔ και της ατομικής απόδοσης. Τέλος, ενσωματώνοντας τις θεωρίες της σηματοδότησης και της κοινωνικής ανταλλαγής, η εν λόγω διατριβή αποκαλύπτει τους υποκείμενους μηχανισμούς που εξηγούν τις σχέσεις μεταξύ ΔΑΔ, EB, και απόδοσης. Συζητούνται αποτελέσματα και δίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες, αναδεικνύοντας νέες οδούς για την κατανόηση της συμβολής της ΔΑΔ και του EB στο πλαίσιο των ΜμΕ.
The last two decades, Employer Branding (EB) has drawn the attention of Human Resources (HR) and marketing academics and practitioners. Despite the ongoing discussion in the literature regarding the effects of Human Resource Management (HRM) and EB on the performance of large firms, research on HRM and EB influencing the performance of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) is scant. In this thesis, we conduct two qualitative (study 1, study 2) and one quantitative (study 3) studies and examine the impact of HRM and EB on SMEs’ economic performance. Study 1 revealed different high-performing combinations of HRM practices, implemented under specific organizational settings of Small and Medium-sized Hotels (SMHs). Study 1 shows that there is not one best way to achieve high organizational performance, debunking the one-size-fits-all approach to HRM. Extending study 1, study 2 unveils the criticality of HRM-EB synergy for high performance. Importantly, results indicated that, only the SMHs that possess adequate HRM that is coupled with strong EB have the potential to achieve high performance. In study 3, we used a role-based measurement of employee performance, focusing on the job holder role, and introduce the concept of EB discrepancy. Using a multilevel framework of 524 incumbent employees working in 55 private sector SMEs, we demonstrate that management’s EB intention is positively associated to both levels of performance through the mediating effects of firms' HRM. Additionally, our results confirm mediating effects of EB discrepancy between HRM and employee performance. Finally, integrating social exchange and signalling theories, this thesis unfolds the underlying mechanisms explaining relationships between HRM, EB and performance. Results and future research are discussed, shedding light on opening new avenues in understanding the contribution of HRM and EB in the context of SMEs.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Επωνυμία εργοδότη
Οργανωσιακή φήμη
Απόδοση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Human Resource Management (HRM)
Employer branding
Organizational reputation
Performance
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Διαθέσιμο από :2026-03-30
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-30 13:47:33
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted access
Άδεια χρήσης :