ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Further analysis in Value at Risk & expected shortfall
Εναλλακτικός τίτλος :Επιπλέον ανάλυση στην αξία σε κίνδυνο και στο αναμενόμενο έλλειμμα
Δημιουργός :Μανιάτης, Παναγιώτης
Maniatis, Panagiotis
Συντελεστής :Dendramis, Yiannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Antoniou, Fabio (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10251
Περίληψη :Στα πλαίσια της εργασίας αναλύονται δύο εργαλεία, "η αξία σε κίνδυνο και το αναμενόμενο έλλειμμα", δύο εργαλεία που αποτελούν μέρος του κινδύνου της αγοράς. Ο τρόπος προσέγγισης είναι η ανάλυση χρονοσειρών και μοντέλων ετεροσκεδαστικότητας που προσδιορίζουν την κατανομή που ακολουθούν οι μετοχές, οι οποίες αποτελούν και αντικείμενο μελέτης, με αποτέλεσμα την πρόβλεψη των δύο αυτών εργαλείων. Η σύγκριση της πρόβλεψης γίνεται σε συνδυασμό με τις πραγματικές τιμές του μοντέλου και η ανάλυση συνοδεύεται από διαγράμματα και πολλαπλές δοκιμές. Τέλος δίνεται έμφαση στη μεταβλητότητα και την διακύμανση που μπορεί να παρουσιαστεί ώστε οι επενδυτές και οι τράπεζες να μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο αποτελεσματικά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα σε περιόδους που οι απώλειες μπορεί να είναι μεγάλες.
In this assignment we analyze two major tools, “the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES)”, which are two tools with a pivotal role in market risk. Our approach is to analyze time series and heteroscedasticity models that can help to reach the appropriate distributions that returns and stocks usually follow. As stocks will be our basic study we try to forecast results with the use of these elements. Afterwards, the comparison will be with the actual values of returns and the analysis will incorporate plots and multiple regressions. It is important to say that both volatility and variances will play a major role and might help investors and banks to hedge efficiently and be able to anticipate and protect their funds under time periods which are not benevolent.
Λέξη κλειδί :Αξία σε κίνδυνο
Αναμενόμενο έλλειμμα
Μεταβλητότητα
Χρονοσειρές
Value at Risk (VaR)
Expected shortfall
Volatility
Time series
Διαθέσιμο από :2023-03-22 21:02:04
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-22 21:02:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maniatis_2023.pdf

Τύπος: application/pdf